شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

به گزارش ایران بورس ، شرکت
سرمایه گذاری توسعه ملی اعلام نموده است که مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده
صاحبان سهام( به منظور تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 30/09/84، انتخاب
اعضای هیئت مدیره و تغییر اساسنامه) به ترتیب در ساعات 9 و 11 روز سه شنبه مورخ
18/11/84 در محل مجموعه فرهنگی، ورزشی وزارت کار وامور اجتماعی واقع در خیابان
ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی برگزار خواهد شد.