شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

هیات مدیره
سرمایه‌گذاری توسعه ملی تصمیم دارد تقسیم 70درصد از سود سال مالی 84 را به مجمع
عمومی عادی سالیانه پیشنهاد کند.

 به گزارش دنیای
اقتصاد به نقل از بورس اوراق بهادار تهران <وتوسم> درآمد هر سهم خود را برای سال
مالی منتهی به پایان آذرماه امسال با سرمایه 3هزار میلیارد ریال به طور خالص
175ریال پیش‌بینی کرده است. این شرکت توانست تا پایان دوره 7ماهه منتهی به پایان
تیرماه امسال با تحقق 142ریال از سود هرسهم خود معادل 81درصد آن را پوشش دهد.

 شایان ذکر است،
سرمایه‌گذاری توسعه ملی فروردین ماه امسال نیز پیش‌بینی درآمد هر سهم را 175ریال
اعلام نموده بود که به رغم عدم تغییر پیش‌بینی درآمدهرسهم جزئیات پیش‌بینی مذکور
تغییر یافته است.

 شرکت دلایل تغییرات
را افزایش سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل افزایش تقسیم سود شرکت‌های
سرمایه‌پذیر و کاهش سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل شرایط فعلی بازار
سرمایه عنوان کرده است. همچنین پیش‌بینی عملکرد <وتوسم> برای سال 84 درمقایسه با
عملکرد واقعی سال مالی قبل 375درصد سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، 25درصد افزایش سود
حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها، 140درصد افزایش سود عملیاتی و 138درصد افزایش سود پس
از کسر مالیات را داشته است.