شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

هیات مدیره
سرمایه‌گذاری توسعه ملی تصمیم دارد تقسیم ۷۰درصد از سود سال مالی ۸۴ را به مجمع
عمومی عادی سالیانه پیشنهاد کند.

 به گزارش دنیای
اقتصاد به نقل از بورس اوراق بهادار تهران <وتوسم> درآمد هر سهم خود را برای سال
مالی منتهی به پایان آذرماه امسال با سرمایه ۳هزار میلیارد ریال به طور خالص
۱۷۵ریال پیش‌بینی کرده است. این شرکت توانست تا پایان دوره ۷ماهه منتهی به پایان
تیرماه امسال با تحقق ۱۴۲ریال از سود هرسهم خود معادل ۸۱درصد آن را پوشش دهد.

 شایان ذکر است،
سرمایه‌گذاری توسعه ملی فروردین ماه امسال نیز پیش‌بینی درآمد هر سهم را ۱۷۵ریال
اعلام نموده بود که به رغم عدم تغییر پیش‌بینی درآمدهرسهم جزئیات پیش‌بینی مذکور
تغییر یافته است.

 شرکت دلایل تغییرات
را افزایش سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل افزایش تقسیم سود شرکت‌های
سرمایه‌پذیر و کاهش سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل شرایط فعلی بازار
سرمایه عنوان کرده است. همچنین پیش‌بینی عملکرد <وتوسم> برای سال ۸۴ درمقایسه با
عملکرد واقعی سال مالی قبل ۳۷۵درصد سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، ۲۵درصد افزایش سود
حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها، ۱۴۰درصد افزایش سود عملیاتی و ۱۳۸درصد افزایش سود پس
از کسر مالیات را داشته است.