شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

به گزارش دنیای
اقتصاد ، شركت سرمايه‌گذاري توسعه ملي در دوره يك‌ماهه منتهي به پايان خردادماه 84
بخشي از سهام خود را بالغ بر 24ميليارد و 295ميليون ريال سود كسب كرد.

 براساس اطلاعيه
منتشره از سوي سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سود كسب شده از واگذاري سهام
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ملي، گروه بهمن، سرمايه‌گذاري مسكن، پتروشيمي خارك، سنگ‌آهن
گل‌گهر، پتروشيمي خارك، كابل‌هاي مخابراتي شهيد قندي و سرمايه‌گذاري معادن و فلزات
به مبلغ 99ميليارد و 908ميليون ريال حاصل شده است.

 

 بنابراين گزارش
ارزش بازار جمع سرمايه‌گذاري‌ در سهام شركت‌هاي بورسي <وتوسم> در دوره مذكور از
50درصد رشد نسبت به بهاي تمام شده ابتداي دوره آن برخوردار بوده است.

 بر همين اساس بهاي
تمام شده ابتداي دوره اين سرمايه‌گذاري‌ها 3هزار و 267ميليارد و 112ميليون ريال بود
كه با افزايش يك‌هزار و 334ميليارد و 106ميليون ريالي در پايان دوره به 4هزار و
601ميليارد و 218ميليون ريال رسيد.

 همچنين ارزش بازار
اين سرمايه‌گذاري‌ها كه در ابتداي دوره 3هزار و 588ميليارد و 836ميليون ريال بود با
يك هزار و 313ميليارد و 411ميليون ريال افزايش در پايان دوره به 4هزار و 902ميليارد
و 246ميليون ريال رسيد.

 

 از سويي بهاي تمام
شده جمع سرمايه‌گذاري‌ در سهام شركت‌هاي غيربورسي <وتوسم> نيز در اين دوره بدون
تغيير در رقم 62ميليارد و 489ميليون ريال ثابت ماند.

 صورت پرتفوي اين
شركت در دوره مذكور شامل 35درصد سهام انبوه‌سازي، املاك و مستغلات، 14درصد سهام
محصولات شيميايي، 13درصد سهام فرآورده‌هاي غذايي، 11درصد سهام كاني غيرفلزي، 6درصد
سهام تصفيه نفت و سوخت هسته‌اي، 6درصد سهام پيمانكاري صنعتي، 6درصد سهام چندرشته‌اي
صنعتي و 9درصد سهام ساير گروه‌ها بود.

 يادآوري مي‌شود
اين شركت در بهار امسال 93ريال سود براي هر سهم خود كنار گذاشت.جمع درآمد‌هاي شركت
در اين دوره سه‌ماهه بالغ بر 287ميليارد و يك‌ميليون ريال بود.

 

 همچنين جمع
دارايي‌هاي جاري و غيرجاري شركت 4هزار و 959ميليارد و 142ميليون ريال بود.