شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

به گزارش دنیای
اقتصاد ، شركت سرمايه‌گذاري توسعه ملي در دوره يك‌ماهه منتهي به پايان خردادماه ۸۴
بخشي از سهام خود را بالغ بر ۲۴ميليارد و ۲۹۵ميليون ريال سود كسب كرد.

 براساس اطلاعيه
منتشره از سوي سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سود كسب شده از واگذاري سهام
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ملي، گروه بهمن، سرمايه‌گذاري مسكن، پتروشيمي خارك، سنگ‌آهن
گل‌گهر، پتروشيمي خارك، كابل‌هاي مخابراتي شهيد قندي و سرمايه‌گذاري معادن و فلزات
به مبلغ ۹۹ميليارد و ۹۰۸ميليون ريال حاصل شده است.

 

 بنابراين گزارش
ارزش بازار جمع سرمايه‌گذاري‌ در سهام شركت‌هاي بورسي <وتوسم> در دوره مذكور از
۵۰درصد رشد نسبت به بهاي تمام شده ابتداي دوره آن برخوردار بوده است.

 بر همين اساس بهاي
تمام شده ابتداي دوره اين سرمايه‌گذاري‌ها ۳هزار و ۲۶۷ميليارد و ۱۱۲ميليون ريال بود
كه با افزايش يك‌هزار و ۳۳۴ميليارد و ۱۰۶ميليون ريالي در پايان دوره به ۴هزار و
۶۰۱ميليارد و ۲۱۸ميليون ريال رسيد.

 همچنين ارزش بازار
اين سرمايه‌گذاري‌ها كه در ابتداي دوره ۳هزار و ۵۸۸ميليارد و ۸۳۶ميليون ريال بود با
يك هزار و ۳۱۳ميليارد و ۴۱۱ميليون ريال افزايش در پايان دوره به ۴هزار و ۹۰۲ميليارد
و ۲۴۶ميليون ريال رسيد.

 

 از سويي بهاي تمام
شده جمع سرمايه‌گذاري‌ در سهام شركت‌هاي غيربورسي <وتوسم> نيز در اين دوره بدون
تغيير در رقم ۶۲ميليارد و ۴۸۹ميليون ريال ثابت ماند.

 صورت پرتفوي اين
شركت در دوره مذكور شامل ۳۵درصد سهام انبوه‌سازي، املاك و مستغلات، ۱۴درصد سهام
محصولات شيميايي، ۱۳درصد سهام فرآورده‌هاي غذايي، ۱۱درصد سهام كاني غيرفلزي، ۶درصد
سهام تصفيه نفت و سوخت هسته‌اي، ۶درصد سهام پيمانكاري صنعتي، ۶درصد سهام چندرشته‌اي
صنعتي و ۹درصد سهام ساير گروه‌ها بود.

 يادآوري مي‌شود
اين شركت در بهار امسال ۹۳ريال سود براي هر سهم خود كنار گذاشت.جمع درآمد‌هاي شركت
در اين دوره سه‌ماهه بالغ بر ۲۸۷ميليارد و يك‌ميليون ريال بود.

 

 همچنين جمع
دارايي‌هاي جاري و غيرجاري شركت ۴هزار و ۹۵۹ميليارد و ۱۴۲ميليون ريال بود.