شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

بدین وسیله به استحضار می رساند شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام ) اعلام نموده است که به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/08/85 ، آقای میر حمید قریشی به جای آقای مرتضی عزیزی برای باقیمانده دوره تصدی به عنوان مدیر عامل شرکت تعیین گردید .

جهت مزید اطلاع به لینک زیر مراجعه نمایید .

http://82.99.218.26/document/850802709.pdf