شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ( سهامی عام)

تعدیل پیش بینی
درآمد هر سهم  برای سال مالی منتهی به 30/9/84

به گزارش ایران
بورس بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)، پیش
بینی درآمد هر سهم  برای سال مالی منتهی به 30/9/84 با سرمایه 3.000.000 میلیون
ریال مبلغ 13 ریال به طور خالص (پس از کسر مالیات ) می باشد

. برای مشاهده اطلاعات
تفصیلی به لینک زیر مراجعه نمایید .http://www.iranbourse.com/Document/84011010029.pdf