شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

جهت اطلاع از پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۴ ، اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۸ ماهه منتهی به ۳۱/۵/۸۴ و نیز اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۶/۸۴ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) روی لینک های زیر کلیک نمایید .