شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران

بانک توسعه و سرمایه گذاری در
مناطق آزاد تشکیل می شود

اولین گردهمایی
اعضای موسس  بانک در شرف تاسیس " توسعه و سرمایه گذاری"  در مناطق آزاد ایران روز
شنبه در محل شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران برگزار شد.

به گزارش پايگاه
اطلاع رساني شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، این بانک با سرمایه  اولیه یک هزار
میلیارد ریال با مرکزیت منطقه آزاد کیش فعالیت خواهد کرد و شعب آن در سایر مناطق
آزاد فعال خواهد بود.

شرکت سرمایه گذاری
بانک ملی ایران، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ، شرکت سرمایه گذاری امید، شرکت
سرمایه گذاری سپه، شرکت سرمایه گذاری بوعلی، بانک مسکن،  شرکت سرمایه گذاری بانک
مسکن، شرکت سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن، مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و 
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ایران  از جمله موسسین و سهامداران عمده این بانک
هستند.

5/2 درصد از سهام
بانک در شرف تاسیس توسعه و سرمایه گذاری  به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص دارد و
5/22 درصد از سهام آن نیز از طریق پذیره نویسی به عموم واگذار خواهد شد.

در این نشست شرکت
سرمایه گذاری بانک ملی ایران به عنوان نماینده هیات موسس جهت انجام مقدمات کار  و
پی گیری  تشریفات اخذ مجوزهای لازم  انتخاب شد.