شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران

شركت سرمايه گذاري
بانك ملي ايران در نظر دارد در صورت تصويب مجمع عمومي عادي ساليانه تمامي سود قابل
تقسيم به ازاي هر سهم  شركت را كه بيش از 270ريال   است  ميان سهامداران خود تقسيم
كند.
مدير عامل شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران جلب رضايت سهامداران و حفظ منافع آنان
را مهمترين برنامه راهبردي اين شركت عنوان كرد و افزود: از جمله اقدامات ديگر مي
توان به بهبود تركيب سودآوري شركت در سال جاري اشاره كرد كه امكان تقسيم  سود بيشتر
به سهامداران اين شركت را فراهم خواهد كرد.
به گزارش روابط عمومي شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران، محمد مهرزاد افزود: 
80درصد از درآمد شركت در سال 1383 از فروش

CAPITAL  GAIN 

   و تنها
20 درصد سودآوري ناشي
از 
DIVIDEND
بود كه با بهبود اين تركيب و افزايش سهم سودقابل تقسیم  شركت از محل سرمايه گذاري
تا 50 درصد ، قابليت تقسيم سود بيشتر ميان سهامداران   امكان پذيرتر خواهد شد.
وي از احتمال افزايش سرمايه شركت خبر داد و گفت: از آنجا كه  اندوخته هاي قانوني
شركت بيش از


5/1
برابر سرمايه شركت است به مجمع پيشنهاد خواهد شد كه تمامي و يا درصدي
از آن را به افزايش سرمايه به صورت سهام جايزه تبديل كند و  اين در حالي است كه
سرمايه در سال 83  از
1610ميليارد ريال به  3220 ميليارد ريال افزايش يافت.
مهرزاد در پاسخ به اين سوال كه چرا
EPS


 سال 84 كمتر از سال 83 است گفت: در سال 83 شركت در حال ايجاد هلدينگ
تخصصی سيمان بود كه انتقال سهام به آنها سود بالايي را كه البته بخش عمده اي از آن
قابل تقسيم نيست را نشان مي داد اما در سال جاري ضمن بهبود تركيب سودآوري و البته 
همانند سالهاي گذشته در اول سال به صورت محافظه كارانه اي اعلام سود شده است.

وي با اشاره به
بسته بودن نماد شركت در بورس اوراق بهادار گفت: شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران
تمامي اطلاعات مورد نياز را در اختيار سازمان بورس گذاشته و در انتظار  صدور دستور
بازگشايي نماد اين شركت از سوي بورس است كه قطعا در يكي دو روز آينده با فروکش شدن
آثار نتیجه انتخابات ریاست جمهوری انجام خواهد شد.
مهرزاد زمان برگزاری مجمع عمومی  عادي ساليانه شركت را بيست و هفتم تيرماه جاري 
اعلام كرد و افزود: با توجه به اينكه  گزارش هاي مالي شركت سرمايه گذاري بانك ملي
ايران تلفيقي از شركتهاي زير مجموعه است و  مجامع دو شركت از اين  شركتها با اندکی
تاخیر برگزار شد زمان برگزاري مجمع شركت سرمايه گذاري نيز به تاخير افتاد.
وي در ارتباط با احساس نگراني بازار از نتيجه انتخابات گفت: نتيجه انتخابات تنها
نشاندهنده جابجایی افراد است و آينده بازار به لحاظ ترسيم چشم انداز 20 ساله ،
تصويب و اجراي قانون برنامه چهارم توسعه و قوانين موجود کشور نمی تواند دستخوش
تغییرات اساسی شود مگر اينكه قوانين جديدی برای تغییرات سیاستهای اقتصادی کشور
تدوين شود كه انهم در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد.
مهرزاد بر پيام دلگرم كننده رييس جمهور منتخب مردم مبني بر حمايت از بورس تاكيد كرد
و اظهار داشت: بورس كشور بازار پايداري است و هر ركود و سكوني و يا افزايش و كاهش
هاي كاذب قيمتي در آن موقت بوده و در كوتاه ترين زمان تعادل پايدار در آن حكم فرما
مي شود.

وي در اثبات اين
مدعا از حضور فعال شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران پس از انتخابات در بورس خبر
داد و گفت: اين شركت براي بازگشت رونق  به بورس و از سقوط سهم هايي كه داراي قابليت
بالايي بودند در حد توان اقدام لازم را به عمل آورد و همچنان بصورت فعال در بازار
حركت مي كند.