شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)

بدین وسیله به اطلاع می رساند ، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها ی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) در تاریخ 30/08/85 ، به شرح زیر ایفاد گردید :

1- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ 30/08/85

2- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت ها در تاریخ 30/08/85

3- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به 30/08/85

4- وضعیت پرتفوی مشاع به تفکیک صنعت در تاریخ 30/08/85

5- صورت ریز معاملات سهام پرتفوی مشاع برای یک ماهه منتهی به 30/08/85

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://82.99.218.26/document/8509020014.pdf