شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام )

صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری
در تاریخ 30/10/84 به شرح زیر ایفاد گردید .
1- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ 30/10/84
2- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت ها در تاریخ 30/10/84
3- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به 30/10/84
4- وضعیت پرتفوی مشاع به تفکیک صنعت در تاریخ 30/10/84
5- صورت ریز معاملات سهام پرتفوی مشاع برای یک ماهه منتهی به 30/10/84
جهت مزید اطلاع، به لینک زیر مراجعه نمایید.


http://www.iranbourse.com/Document/8401102608.pdf