شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام )

در همایش 100شرکت برتر ایران در
سال 83 که از سوی سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد و در فهرست 100شرکت برتر ایران،
پنج شرکت تایدواتر، پتروشیمی اصفهان، نفت بهران، پتروشیمی خارک و "
سرمایه‌گذاری بانک ملی "
در این سال بیشترین بازده دارایی را داشتند،
به‌طوری که متوسط درصد سود به دارایی این گروه پنج نفره 46درصد برآورد شده است.