شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام )

شرکت خدمات
مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)
در نظر دارد به وکالت از طرف شرکت های
سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)
و شرکت ملی کشت و صنعت و
دامپروری پارس (سهامی خاص )
تعداد 2.239.998 سهم ، معادل 4/91 درصد از کل
سهام شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل ( سهامی خاص ) را نقداً و یا نقد
و اقساط بطور یکجا و از طریق مزایده عمومی وفق شرایط اعلامی با مشخصات ذیل واگذار
نماید .


 1- مشخصات شرکت :

    1-1 موضوع
فعالیت :
ایجاد صنایع و فرآوردهای دامی ( کشتارگاه و دامداری صنعتی ) ، تبدیل
مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف ، بسته بندی گوشت و سایر محصولات مربوطه

    2-1 ظرفیت اسمی
کشتارگاه :
4000 رأس دام سبک و 250 رأس دام سنگین در روز

    3-1
سرمایه ثبت شده
: 24.500

میلیون ریال منقسم به
2.450.000  سهم بانام ده هزار ریالی

     4-1 سایر
سهامداران
: شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان 5/8

٪


2- قیمت فروش نقدی :

 قیمت پایه نقدی سهام
مبلغ 22.399.980.000 ریال ( هر سهم 10.000 ریال )

سپرده جهت ارائه
پیشنهاد 1.120.000.000 ریال

تعیین شده است و
بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان بهای نقدی معامله مبنای ثمن قرار می گیرد .

در صورت درخواست
خریدار بهای فروش سهام با شرایط ذیل تقسیط خواهد شد .


1-2

حداقل 30 درصد از کل مبلغ مورد معامله به صورت نقد همزمان با انجام معامله و 70
درصد باقیمانده در 12 قسط مساوی با فواصل سه ماهه با سود تضمین شده سالانه 16 درصد
که به موجب 12 فقره چک بانضمام ضمانتنامه بدون قید و شرط بانکی معادل کل مبلغ
اقساطی بعلاوه سود متعلقه به نفع شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران یا سایر اسناد
تضمینی معتبر دیگر شامل اسناد مالکیت اموال غیر منقول ، اوراق بهادار ، اسناد
تضمینی مالی و غیره ( مشروط به تایید فروشنده ) به منظور تضمین وصول اقساط مذکور می
بایست از طرف خریدار به فروشنده ارائه گردد .


2-2

سایر شرایط و اطلاعات مربوطه در فرم و اسناد شرکت در مزایده درج شده است .

3- سایر موارد :

از کلیه اشخاص حقیقی و
یا حقوقی متقاضی دعوت می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر شرایط و دریافت فرمهای
مربوطه از تاریخ 20/6/84 لغایت 13/7/84 از ساعت 9 الی 16 به استثنای پنجشنبه ها و
ایام تعطیل به نشانی : خیابان آفریقا ، خیابان فرزان غربی ، پلاک 65 ، طبقه دوم ،
واحد کارشناسی شرکت مدار مراجعه و یا با شماره تلفن 88889592 تماس حاصل فرمایند .

شرکت در مزایده به
منزله قبو لی و اطلاع متقاضیان از نحوه شرایط و مندرجات قرارداد مورد معامله می
باشد . متقاضیان باید پیشنهاد خود را بدون هرگونه ابهام و قید و شرط در پاکت سربسته
با  امضا و با مهر به انضمام اصل رسید سپرده ، حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ
13/7/84 به شرکت مدار تحویل و رسید دریافت نمایند . ضمناً پیشنهادات راس ساعت 16
همان روز قرائت و حداکثر ظرف مدت یک هفته نتایج متخذه اعلام خواهد گردید .

" شرکت خدمات مدیریت سرمایه
مدار(سهامی خاص)‌ در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد .. "