شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام )

 


 
  
   
    
معاون اقتصادي شركت سرمايه
گذاري بانك ملي ايران گفت: انجام سرمايه گذاري هاي جديد مي تواند با افزايش


 
            
ارزش ذاتي شركتها ‘ سودآوري
بلند مدت و پايداري را براي سهامداران به همراه آورد.


 
   
   
    به گزارش روابط
عمومي شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران‘ محمد مهدي مير مطهري ‘ از رشد 86 درصدي
 


             
سرمايه گذاري هاي شركت خبر داد
و  افزود: با توجه به ضرورت انجام سرمايه گذاريهاي جديد براي تضمين رشد


   
 
   
   
پايدار و بلند مدت در شركت و افزايش
سودآوري‘ كل سرمايه گذاري اين شركت در شركتهاي زير مجموعه سال


   
 
  
   
 گذشته به بيش از 11هزار و
88ميليارد ريال رسيد.
     
   
   
وي تامين مالي از طريق افزايش سرمايه
را پر هزينه ترين نوع تامين مالي  عنوان كرد و افزود: چنانچه سهامداران


   
 
   
   
ديد بلند مدتي  به سهام خود داشته
باشند مي توانند با اختصاص درصدي از سود شركت به  اندوخته سرمايه اي


     
  
   
 بستر لازم براي سرمايه گذاري در
شركت را با اتكا به منابع داخلي فراهم كنند.
     
   
   
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه‘
سرمايه گذاران  بلند مدت بازار بيشتر  به تغييرات ارزش روز شركت كه نشانگر


   
         
ميزان انتفاع آنان است توجه
دارند و موضوع تعداد سهم و ميزان تغييرات سرمايه در رتبه ديگري از توجهات اين


   
 
  
   
 گروه قرار دارد.


     
  
   
 اين نكته قابل ذكر است كه كه
ارزش روز اين شركت از ابتداي  سال 1383 از 13 هزار و 643 ميليارد ريال به 17


     
   
   
هزار و 324 ميليارد ريال افزايش يافته
است.


     
   
   
وي  با اشاره به رشد 126 درصدي سود
قبل از كسر ماليات شركت در سال 83 نسبت به سال قبل از آن گفت: در


   
 
   
   
اين دوره مالي سود قبل از كسر ماليات
شركت با رشد قابل ملاحظه اي به چهار هزار و 799ميليارد ريال رسيد كه


     
   
   
ناشي از انجام اصلاحات ساختاري در بخش
هاي مختلف شركت بود.
     
   
   
به گفته وي‘ از آنجا كه بخش قابل
توجهي از اين  سود شناسايي شده ناشي از  نقل و انتقالات درون گروهي بوده و


   
         
سود عملياتي شركتهاي زير
مجموعه محسوب نمي شود‘ سودي ناپايدار  بوده و كاهش آن نيز نبايد به عنوان كاهش


   
 
   
   
قدرت سودآوري شركت تلقي شود.


   
 
   
   
مير مطهري تاسيس  شركت هاي تخصصي را
اقدامي موثر براي ايجاد رشد و سودآوري پايدار در شركت سرمايه گذاري


   
 
   
   
بانك ملي ايران  دانست و افزود: براي
رسيدن به اين هدف‘ شركت تعدادي از شركتهاي زير مجموعه را با توجه به نوع


   
         
صنعت به شركتهاي تخصصي منتقل
نمود كه همانگونه كه ذكر شد اين نقل و انتقالات سود قابل ملاحظه اي  را براي


   
         
شركت به همراه داشته است و
تكرار  اين فرايند امكانپذير نخواهد بود.


     
   
   
وي افزود: در كنار اين سود‘سود ناشي
از عملكرد شركتهاي زير مجموعه در سال 1383 از رشد مطلوبي برخوردار شد و


     
   
   
پيش بيني مي شود  سود بخش اخير نيز 
از رشد قابل ملاحظه اي در سال جاري برخوردار شود.


     
   
   
مير مطهري بهبود تركيب سودآوري شركت
در سال جاري را از ديگر اقدامات شركت سرمايه گذاري معرفي كرد و افزود:


   
 
   
   
بر اساس آخرين گزارشات  رسيدگي شده‘
5/74 درصد از درآمدهاي  شركت در سال 1383 حاصل از فروش سهام


   
         
(
CAPITAL 
GAIN
 
  ) و 5/25  درصد از اين سود 
ناشي ازسرمايه گذاري ( 

DIVIDEND
 
)بود كه با


             
بهبود اين تركيب و افزايش سهم
سودآوري شركت از سرمايه گذاري تا 50 درصد ‘ قابليت تقسيم سود بيشتر ميان


             
سهامداران امكان پذير مي شود.


              
وي بهبود مديريت شركتهاي زير
مجموعه را از آثار اصلاحات ساختاري انجام شده دانست و گفت: با تخصصي شدن


             
اداره شركتهاي زير مجموعه
شرايط استقرار روشهاي نرم افزاري مديريت بهينه در اين شركتها فراهم شد.
             
وي تنوع تركيب سبد سهام را
براي استحكام شركتهاي  سرمايه گذاري ضروري دانست و افزود: در اين راستا شركت


     
  
   
 سرمايه گذاري بانك ملي ايران با
شناسايي  صنايع داراي مزيت هاي نسبي اقدام به تنوع بخشي سبد سهام اين شركت


     
   
   
كرده است كه در زمان حاضر  با در
اختيار داشتن سبد سهامي متشكل از صنايع سيماني‘ ساختمان ‘ پتروشيمي ‘


         
    پيمانكاري
و واسطه گري هاي مالي ‘ ورود
به صنايع نيروگاهي  را نيز در دستور كار خود قرار داده است .