شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام )

شرکت سرمایه گذاری
بانک ملی ایران پیش بینی درآمد هر سهم  برای سال مالی منتهی به 30/12/83 را با
سرمایه 22/3 تریلیون ریال مبلغ یک هزار و 497 ریال اعلام کرد .

به گزارش جهان اقتصاد
، شرکت پیش بینی درآمد هر سهم  سال مالی منتهی به 29/12/82 را با سرمایه 40/1
تریلیون ریال و در تاریخ های 20/1/82 و 23/4/82 مبلغ 700 ریال ، در تاریخ 11/8/82
مبلغ 782 ریال در تاریخ 8/9/82 مبلغ 860 ریال ، در تاریخ 30/9/82 مبلغ 878 ریال ،
در تاریخ 25/11/82 مبلغ یک هزار و 184 ریال ( بدون ارایه جزییات ) و در تاریخ
2/12/82 مبلغ یک هزار و 200 ریال و با سرمایه 61/1 تریلیون ریال در تاریخ 7/2/83
مبلغ یک هزار و 300 ریال اعلام نموده بود که مبلغ یک هزار و 319 ریال محقق گردید .
پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/83 در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی
قبل به ترتیب سود حاصل از سرمایه گذاری ها 47 درصد کاهش 33/1 تریلیون ریال ، سود
حاصل از فروش سرمایه گذاری ها 198 درصد افزایش 77/3 تریلیون ریال و سود پس از کسر
مالیات یک هزار و 497 ریال اعلام شده است . این شرکت پیش بینی درآمد هر سهم  سال
مالی منتهی به 30/12/83  را با سرمایه 61/1 تریلیون ریال در تاریخ 8/2/83 مبلغ یک
هزار و 600 ریال و با سرمایه 73/2 تریلیون ریال در تاریخ 25/5/83 مبلغ یک هزار و 50
ریال در تاریخ های 14/7/83 و 28/9/83  نیز با سرمایه 73/2 تریلیون ریال مبلغ یک
هزار و 320 ریال و با سرمایه 22/3 تریلیون ریال در تاریخ های 25/11/83 و 24/2/84
مبلغ یک هزار و 308 ریال اعلام نموده است که دلیل تعدیل را افزایش سود حاصل از
سرمایه گذاری ها عمدتا مربوط به پتروشیمی اراک ، صنعتی دریایی ایران ، توسعه سیمان
و سرمایه گذاری مشاع و همچنین افزایش سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بابت مابه
التفاوت سود فروش سهام مشاع اعلام نموده است . به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ 28/4/83 رمایه شرکت طی دو مرحله ، مرحله اول مطابق صورت جلسه هیات مدیره مورخ
21/5/83 از مبلغ 61/1 تریلیون ریال به 73/2 تریلیون ریال ( معادل 70 درصد ) از محل
آورده نقدی و مطالبات سهامداران و مرحله دوم مطابق صورت جلسه هیات مدیره مورخ
22/10/83 از مبلغ 73/2 تریلیون ریال به مبلغ 22/3 تریلیون ریال ( معادل 30 درصد )
از محل اندوخته سرمایه ای افزایش یافت .

این شرکت اعلام نموده
است که سود حاصل از معاملات مربوط به تشکیل هلدینگ بابت انتقال سهام به شرکت توسعه
ملی و شرکت توسعه صنایع سیمان به ترتیب 13/1 تریلیون ریال و 68/1 تریلیون ریال
مجموعا معادل 81/2 تریلیون ریال ( 873 ریال به ازای هر سهم ) می باشد که در سود و
زیان تلفیقی حذف خواهد شد . در پیش بینی سال جاری مبلغ 33/1 تریلیون ریال بابت سود
حاصل از سرمایه گذاری ها در نظر گرفته شده است نسبت سود فروش سرمایه گذاری ها به
سود پس از کسر مالیات 78 درصد می باشد .