شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام )

شرکت سرمایه گذاری
بانک ملی ایران پیش بینی درآمد هر سهم  برای سال مالی منتهی به 30/12/83 را با
سرمایه ۲۲/۳ تریلیون ریال مبلغ یک هزار و ۴۹۷ ریال اعلام کرد .

به گزارش جهان اقتصاد
، شرکت پیش بینی درآمد هر سهم  سال مالی منتهی به 29/12/82 را با سرمایه 40/1
تریلیون ریال و در تاریخ های ۲۰/۱/۸۲ و ۲۳/۴/۸۲ مبلغ ۷۰۰ ریال ، در تاریخ ۱۱/۸/۸۲
مبلغ ۷۸۲ ریال در تاریخ ۸/۹/۸۲ مبلغ ۸۶۰ ریال ، در تاریخ ۳۰/۹/۸۲ مبلغ ۸۷۸ ریال ،
در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۲ مبلغ یک هزار و ۱۸۴ ریال ( بدون ارایه جزییات ) و در تاریخ
۲/۱۲/۸۲ مبلغ یک هزار و ۲۰۰ ریال و با سرمایه ۶۱/۱ تریلیون ریال در تاریخ ۷/۲/۸۳
مبلغ یک هزار و ۳۰۰ ریال اعلام نموده بود که مبلغ یک هزار و ۳۱۹ ریال محقق گردید .
پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۳ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی
قبل به ترتیب سود حاصل از سرمایه گذاری ها ۴۷ درصد کاهش ۳۳/۱ تریلیون ریال ، سود
حاصل از فروش سرمایه گذاری ها ۱۹۸ درصد افزایش ۷۷/۳ تریلیون ریال و سود پس از کسر
مالیات یک هزار و ۴۹۷ ریال اعلام شده است . این شرکت پیش بینی درآمد هر سهم  سال
مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۳  را با سرمایه 61/1 تریلیون ریال در تاریخ 8/2/83 مبلغ یک
هزار و ۶۰۰ ریال و با سرمایه ۷۳/۲ تریلیون ریال در تاریخ ۲۵/۵/۸۳ مبلغ یک هزار و ۵۰
ریال در تاریخ های ۱۴/۷/۸۳ و ۲۸/۹/۸۳  نیز با سرمایه 73/2 تریلیون ریال مبلغ یک
هزار و ۳۲۰ ریال و با سرمایه ۲۲/۳ تریلیون ریال در تاریخ های ۲۵/۱۱/۸۳ و ۲۴/۲/۸۴
مبلغ یک هزار و ۳۰۸ ریال اعلام نموده است که دلیل تعدیل را افزایش سود حاصل از
سرمایه گذاری ها عمدتا مربوط به پتروشیمی اراک ، صنعتی دریایی ایران ، توسعه سیمان
و سرمایه گذاری مشاع و همچنین افزایش سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بابت مابه
التفاوت سود فروش سهام مشاع اعلام نموده است . به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ ۲۸/۴/۸۳ رمایه شرکت طی دو مرحله ، مرحله اول مطابق صورت جلسه هیات مدیره مورخ
۲۱/۵/۸۳ از مبلغ ۶۱/۱ تریلیون ریال به ۷۳/۲ تریلیون ریال ( معادل ۷۰ درصد ) از محل
آورده نقدی و مطالبات سهامداران و مرحله دوم مطابق صورت جلسه هیات مدیره مورخ
۲۲/۱۰/۸۳ از مبلغ ۷۳/۲ تریلیون ریال به مبلغ ۲۲/۳ تریلیون ریال ( معادل ۳۰ درصد )
از محل اندوخته سرمایه ای افزایش یافت .

این شرکت اعلام نموده
است که سود حاصل از معاملات مربوط به تشکیل هلدینگ بابت انتقال سهام به شرکت توسعه
ملی و شرکت توسعه صنایع سیمان به ترتیب ۱۳/۱ تریلیون ریال و ۶۸/۱ تریلیون ریال
مجموعا معادل ۸۱/۲ تریلیون ریال ( ۸۷۳ ریال به ازای هر سهم ) می باشد که در سود و
زیان تلفیقی حذف خواهد شد . در پیش بینی سال جاری مبلغ ۳۳/۱ تریلیون ریال بابت سود
حاصل از سرمایه گذاری ها در نظر گرفته شده است نسبت سود فروش سرمایه گذاری ها به
سود پس از کسر مالیات ۷۸ درصد می باشد .