شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران(سهامی عام )

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، صورت
وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۸۴ را اعلام کرد . در این صورتخلاصه
سرمایه گذاری های شرکت در پایان دوره با کاهش ۷۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون ریالی به ۹
هزار و ۱۴۰ میلیارد و ۶۰۶ میلیون ریال رسید و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس
بر اساس آخرین سرمایه
۳ هزار و ۷۶۹ ریال اعلام شده است .

با توجه به صورتخلاصه سرمایه گذاری های این
شرکت در گرو مواد و محصولات شیمیایی با افزایش ۷۵ میلیارد و ۸۲۷ میلیون ریال به ۶۳۸
میلیارد و ۲۰۹ میلیون ریال ، سایر محصولات کانی غیر فلزی با کاهش ۹۷ میلیارد و ۷۹
میلیون ریال به یک هزار و ۷۹ میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال ، خودرو و ساخت قطعات با
افزایش ۹۴ میلیون ریال به ۴۵ میلیارد و ۳۷۹ میلیون ریال ، پیمانکاری صنعتی با
افزایش ۱۴ میلیارد و ۵۴۴ میلیون ریال به ۲ هزار و ۷۴۹ میلیارد و ۳۵۳ میلیون ریال و
واسطه گری های مالی با افزایش ۱۱ میلیارد و ۹۱۴ میلیون ریال به یک هزار و ۸۱۸
میلیارد و ۳۲۲ میلیون ریال بالغ شدند .

با توجه به وضعیت پرتفوی سهام شرکت های
پذیرفته شده در بورس در پایان دوره با کاهش ۱۰ میلیارد ریالی به ۷هزار و ۸۹۱
میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال و وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس در پایان
دوره با افزایش ۱۵ میلیارد و ۸۴۴ میلیون ریالی به ۸۲۶ میلیارد و ۲۶۹ میلیون ریال
رسید .

 در صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده
به مبلغ ۱۲۲ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال و صورت ریز معاملات سهام واگذار شده به مبلغ
۱۱۶ میلیارد و ۲۵۹ میلیون ریال اعلام شده است .