شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران(سهامی عام )

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ، صورت
وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در تاریخ 31 تیر ماه 84 را اعلام کرد . در این صورتخلاصه
سرمایه گذاری های شرکت در پایان دوره با کاهش 74 میلیارد و 662 میلیون ریالی به 9
هزار و 140 میلیارد و 606 میلیون ریال رسید و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس
بر اساس آخرین سرمایه
3 هزار و 769 ریال اعلام شده است .

با توجه به صورتخلاصه سرمایه گذاری های این
شرکت در گرو مواد و محصولات شیمیایی با افزایش 75 میلیارد و 827 میلیون ریال به 638
میلیارد و 209 میلیون ریال ، سایر محصولات کانی غیر فلزی با کاهش 97 میلیارد و 79
میلیون ریال به یک هزار و 79 میلیارد و 197 میلیون ریال ، خودرو و ساخت قطعات با
افزایش 94 میلیون ریال به 45 میلیارد و 379 میلیون ریال ، پیمانکاری صنعتی با
افزایش 14 میلیارد و 544 میلیون ریال به 2 هزار و 749 میلیارد و 353 میلیون ریال و
واسطه گری های مالی با افزایش 11 میلیارد و 914 میلیون ریال به یک هزار و 818
میلیارد و 322 میلیون ریال بالغ شدند .

با توجه به وضعیت پرتفوی سهام شرکت های
پذیرفته شده در بورس در پایان دوره با کاهش 10 میلیارد ریالی به 7هزار و 891
میلیارد و 210 میلیون ریال و وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس در پایان
دوره با افزایش 15 میلیارد و 844 میلیون ریالی به 826 میلیارد و 269 میلیون ریال
رسید .

 در صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده
به مبلغ 122 میلیارد و 80 میلیون ریال و صورت ریز معاملات سهام واگذار شده به مبلغ
116 میلیارد و 259 میلیون ریال اعلام شده است .