شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ابران

شركت سرمايه‌گذاري
بانك ملي ايران طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه در نظر دارد ۸۵/۵۵ درصد سهام كارخانجات
نساجي بروجرد را بطور يكجا و به صورت نقد و يا نقد و اقساط از طريق مزايده واگذار
نمايد. قيمت پايه فروش نقدي كل سهام عرضه شده مبلغ ۹۶.۶۳۰.۱۰۰.۰۰۰ ريال (هر سهم
۲۵۰۰ ريال) تعيين شده است. متن كامل اين آگهي مزايده به شرح زير است:

 

آگهي مزايده واگذاري
سهام از طريق بورس اوراق بهادار

شركت سرمايه‌گذاري
بانك ملي ايران (سهامي عام) در نظر دارد اصالتاً و وكالتاً تعداد ۳۸.۶۵۲.۰۴۰ سهم
معادل ۸۵/۵۵ درصد از كل سهام شركت كارخانجات نساجي بروجرد (سهامي عام) شامل
۳۲.۲۹۷.۲۷۰ سهم متعلق به خود و ۶.۳۵۴.۷۷۰ سهم متعلق به شركت مديريت سرمايه‌گذاري
بانك ملي ايران را بطور يكجا و به صورت نقد و يا نقد و اقساط از طريق مزايده در
بورس اوراق بهادار تهران با مشخصات و ضوابط ذيل واگذار كند:

۱- مشخصات شركت:

موضوع فعاليت: توليد
منسوجات پنبه‌اي الياف مصنوعي و غيره.

تاريخ تأسيس: ۱۳۶۲.

محل دفتر مركزي:
تهران، بزرگراه آفريقا، خيابان فرزان غربي، پلاك ۶۵.

محل كارخانه: شهرستان
بروجرد، ابتداي جاده كمربندي ملاير.

سرمايه ثبت شده:
۶۹.۲۱۲ ميليون ريال منقسم به ۶۹.۲۱۲.۱۶۵ سهم يك هزار ريالي.

ساير سهامداران: شركت
مديريت سرمايه‌گذاري اميد ۰۴/۱۳ درصد، شركت سرمايه‌گذاري سپه ۹۴/۹ درصد، شركت
سرمايه‌گذاري غدير ۹۱/۹ درصد، سايرين ۲۶/۱۱ درصد.

۲- قيمت فروش نقدي:

قيمت پايه فروش نقدي
كل سهام عرضه شده مبلغ ۹۶.۶۳۰.۱۰۰.۰۰۰ ريال (هر سهم ۲۵۰۰ ريال) تعيين شده است و
بالاترين قيمت پيشنهادي به عنوان بهاي نقدي معامله مبناي تعيين ثمن معامله قرار
مي‌گيرد.

۱-۲- حداقل ۳۰ درصد از
كل مبلغ مورد معامله به صورت نقد همزمان با انجام معامله و ۷۰ درصد باقيمانده در ۱۲
قسط مساوي با فواصل سه ماهه با سود تضمين شده سالانه ۱۶ درصد كه به موجب ۱۲ فقره چك
به انضمام ضمانتنامه بدون قيد و شرط بانكي معادل كل مبلغ اقساطي به علاوه سود
متعلقه به نفع شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران يا ساير اسناد تضميني معتبر ديگر
شامل اوراق بهادار، اسناد مالكيت، اموال غيرمنقول، اسناد تضميني مالي و غيره (مشروط
به تأييد فروشنده) به منظور تضمين وصول اقساط مذكور مي‌بايست از طرف خريدار به
فروشنده ارائه گردد.

۲-۲- خريدار مي‌بايستي
تضمين‌هاي لازم و قابل قبول را در جهت بازپرداخت كل مطالبات فروشنده از بابت سود
سهام سنواتي ارائه نمايد.

۳-۲- ساير شرايط و
اطلاعات مربوطه در فرم و اسناد شركت در مزايده درج شده است.

۳- ساير موارد:

۱-۳- متقاضيان براي
كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم‌ها و اسناد و شرايط مزايده و معرفي‌نامه بازديد از
كارخانه مي‌توانند از تاريخ ۲۳/۶/۸۴ لغايت ۱۲/۷/۸۴ در يكي از روزهاي اداري به جز
پنجشنبه‌ها و ايام تعطيل از ساعت ۹ صبح الي ۱۶ به شركت خدمات مديريت سرمايه‌مدار
(متعلقه به شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران) به نشاني: خيابان آفريقا، خيابان
فرزان غربي، پلاك۶۵، طبقه دوم واحد كارشناسي، تلفن: ۸۸۸۸۹۵۹۲ و يا به كارگزاران
بورس اوراق بهادار تهران مراجعه نمايند.

۲-۳- حضور در مزايده
به منزله قبولي و اطلاع متقاضيان از نحوه شرايط و مندرجات قرارداد مورد معامله
مي‌باشد.

۳-۳- تاريخ انجام
معامله در تالار بورس اوراق بهادار تهران روز چهارشنبه ۱۳/۷/۸۴ خواهد بود.

۴-۳- پس از تعيين
خريدار در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انعقاد قرارداد فروش سهام با توجه به
شرايط معامله و ضوابط و مقررات شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران (سهامي عام) اقدام
خواهد شد.