شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام )

به گزارش ایران بورس آقای بهزاد پور محمدی رودسری به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ( جانشین آقای محمد حسن رحیمیان ) و نیز آقای سید رضا عظیمی پور به عنوان نماینده شرکت کربن ایران به سمت رئیس هیئت مدیره (جانشین آقای بهزاد پورقناد ) شرکت دوده صنعتی پارس (سهامی عام ) معرفی گردیدند.
جهت اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک نمایید .