شرکت دشت مرغاب

شرکت دشت مرغاب پیش
بینی درآمد هر سهم  برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 84 را با سرمایه 30 میلیارد
ریال مبلغ 874 ریال اعلام کرد .

به گزارش جهان
اقتصاد شرکت پیش بینی درآمد هر سهم  سال مالی منتهی به 30 اسفند 83 را در تاریخ های
17 اسفند 83 و 20 تیر 83 مبلغ 582 ریال و در تاریخ 4 آبان 83 مبلغ 612 ریال اعلام
نموده بود که مبلغ 562 ریال به طور خالص محقق گردید .

پیش بینی عملکرد
سال مالی منتهی به 29 اسفند 84 در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب
فروش 28 درصد افزایش 286 میلیارد ریال بهای تمام شده  کالای فروش رفته 34 درصد
افزایش 217 میلیارد ریال سود عملیاتی 49 درصد افزایش 8/42 میلیارد ریال و سود پس از
کسر مالیات 51 درصد افزایش 874 ریال نشان می دهد که شرکت دلایل تغییرات را عمدتا
ناشی از افزایش مقدار فروش و افزایش تسهیلات دریافتی از بانک ها اعلام نموده است .