شرکت دشت مرغاب

شرکت دشت مرغاب پیش
بینی درآمد هر سهم  برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 84 را با سرمایه 30 میلیارد
ریال مبلغ ۸۷۴ ریال اعلام کرد .

به گزارش جهان
اقتصاد شرکت پیش بینی درآمد هر سهم  سال مالی منتهی به 30 اسفند 83 را در تاریخ های
۱۷ اسفند ۸۳ و ۲۰ تیر ۸۳ مبلغ ۵۸۲ ریال و در تاریخ ۴ آبان ۸۳ مبلغ ۶۱۲ ریال اعلام
نموده بود که مبلغ ۵۶۲ ریال به طور خالص محقق گردید .

پیش بینی عملکرد
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۸۴ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب
فروش ۲۸ درصد افزایش ۲۸۶ میلیارد ریال بهای تمام شده  کالای فروش رفته 34 درصد
افزایش ۲۱۷ میلیارد ریال سود عملیاتی ۴۹ درصد افزایش ۸/۴۲ میلیارد ریال و سود پس از
کسر مالیات ۵۱ درصد افزایش ۸۷۴ ریال نشان می دهد که شرکت دلایل تغییرات را عمدتا
ناشی از افزایش مقدار فروش و افزایش تسهیلات دریافتی از بانک ها اعلام نموده است .