شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار ( سهامی خاص )

شرکت خدمات
مدیریت سرمایه مدار ( سهامی خاص )
در نظر دارد به وکالت از طرف شرکت سرمایه
گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام )
تعداد 84.238 سهم ، معادل 4/1 درصد از کل سهام شرکت
چینی بهداشتی آرمیتاژ(سهامی عام)
را نقدا بطور یکجا از طریق مزایده عمومی وفق شرایط
اعلامی واگذار نماید .

متن آگهی در
روزنامه اطلاعات مورخ 13/7/84  منتشر شده است . همچنین می توانید جهت کسب اطلاعات
بیشتر و شرایط شرکت در مزایده با شرکت خدمات مدیریت مدار ( سهامی خاص) ، 88889592 ،
 تماس حاصل فرمایید  .