شرکت توسعه صنایع بهشهر

مجمع عمومي عادي
سالانه شركت توسعه صنايع بهشهر روز پنج‌شنبه (30‌ تير ماه) با حضور اكثريت
سهامداران شركت تشكيل شد.

 به گزارش دنیای
اقتصاد ،‌ در اين مجمع علاوه بر تصويب صورت‌‌هاي سود و زيان و ترازنامه شركت مبلغ
545‌ريال سود نقدي به هر سهم تعلق گرفت.

 براساس تصميمات اين
مجمع از سود خالص سال 83‌ شركت 43‌ميليارد و 585‌ميليون ريال به حساب اندوخته
قانوني و 719‌ميليارد و 563‌ميليون و 500‌هزار ريال بابت سود سهام پيشنهادي (هر سهم
خالص 545‌ريال) كسر و مابقي به سود  انباشته (تعديل شده) سنوات قبل اضافه شد.

 بنابراين گزارش موسسه
حسابرسي هشياري / بهمند براي مدت يك سال از تاريخ مجمع به سمت حسابرس  و بازرس اصلي
شركت و آقاي عباسي هشي به عنوان بازرس علي‌البدل انتخاب شدند.

 يادآوري مي‌شود در
اين جلسه آقاي محمد مهرزاد، رياست ‌مجمع،‌ آقايان حسين محمد تربتي و محمد علي
سهماني اصل ، نظارت مجمع و آقاي محسن عسگري آزاد، دبيري مجمع را بر عهده داشتند.


 چارچوب حمايت شركت

 شركت
توسعه صنايع بهشهر، شركت هلدينگي است كه به سبب حضور طولاني  مدت در صنعت محصولات
غذايي و صنايع جانبي آن، با توجه به سرمايه‌‌هاي به كار گرفته شده در  اين حوزه
فعاليت، در طبقه‌بندي بين‌المللي استاندارد فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي و همچنين سازمان
بورس اوراق بهادار تهران، به طور طبيعي در صنعت محصولات غذايي و آشاميدني جاي
مي‌گيرد. زمينه  اصلي سرمايه‌گذاري‌هاي شركت در چارچوب برنامه‌هاي گسترش آتي را نيز
مي‌توان در همين راستا تلقي كرد. با وجود اين ، شركت همواره مي‌تواند بخشي از
سرمايه خود را در فعاليت‌هاي توليدي يا خدماتي فرعي مرتبط يا نامرتبط به كار گيرد.
براين اساس، شركت توسعه صنايع بهشهر در تعيين حوزه‌هاي فعاليت‌ آتي خود، پيگيري سه
راهبرد اساسي زير را در دستور كار خود قرار داده است:

  ‌صنايع غذايي، شوينده، آرايشي
و بهداشتي همچنان محور فعاليت‌هاي شركت توسعه صنايع بهشهر به شمار مي‌آيد، و هر
گونه فعاليت‌هاي مكمل به منظور تكميل چرخه در  حوزه اصلي فعاليت شركت توجيه‌پذير
خواهد بود.

  ‌به منظور پوشش نوسان‌هاي
احتمالي بازده فعاليت در حوزه اصلي، با شناسايي و تعريف برخي فعاليت‌هاي جانشين، با
قابليت برخورداري از يك دوره تجاري متفاوت يا مستقل از صنايع اصلي و مكمل، روند
جريان درآمدي شركت تا حد امكان هموارسازي خواهد شد.

  ‌از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در
بازارهاي مالي داخلي و بين‌المللي به عنوان ابزار تنظيم كننده جريان درآمدي شركت
استفاده خواهد شد.

اهداف راهبردي‌

 ساختار
كلي هدف‌ها و سياست‌‌‌هاي راهبردي شركت در كلي‌ترين حالت، دو بخش اصلي زير را در
برمي‌گيرد:

 – گزينش بهترين مصارف يا
فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري .

 – تعيين بهترين روش و تركيب
تامين مالي.

 ميزان و نوع سرمايه‌گذاري ، با
روش تركيب تامين مالي شركت ارتباطي تنگاتنگ دارند و تركيب اين دو بر درجه ريسك، نرخ
بازدهي  و در نهايت قيمت سهام شركت نقشي تعيين‌كننده خواهد داشت.

 سياست‌هاي راهبردي فعاليت شركت
توسعه صنايع بهشهر در بخش مصارف سرمايه‌گذاري، بر مبناي شناسايي راهكارهاي دستيابي
به سه هدف راهبردي با ترتيب اولويت زير تعيين مي‌شود.

 – استفاده بهينه از دارايي‌هاي
موجود.

 – ايجاد جريان درآمدي قابل
دوام.

 – افزايش ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي
شركت.

 هر يك از اين هدف‌ها دربرگيرنده
مجموعه‌اي از هدف‌هاي فرعي ديگر است كه دستيابي به آنها دامنه‌اي وسيع از راهكارهاي
اجرايي و ابزارها  و استانداردهاي نوين بنگاهداري اقتصادي را در برمي‌گيرند.

 بدين ترتيب، راهكارهاي دستيابي
به اين هدف‌ها، محور اصلي برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي آتي شركت توسعه صنايع بهشهر را
تشكيل مي‌دهند.

 از سوي ديگر، شركت به منظور
برخورداري از يك تركيب ريسك و بازدهي متعارف، با پرهيز از توسل به روش‌هاي تامين
مالي بيش از حد مخاطره‌آميز منجر به كاهش نرخ بازدهي و حداقل سازي هزينه‌ها، رابطه
متناسبي بين منابع ومصارف مالي كوتاه مدت و دراز مدت برقرار خواهد كرد.

سياست‌هاي
راهبردي‌

 به
منظور ايجاد يك جريان درآمدي قابل دوام براي صاحبان سرمايه شركت، سياست‌هاي راهبردي
زير در دستور كار شركت قرار دارد:

 – توجه به ماهيت جريان درآمدي.

 – افزايش سهم درآمدهاي عملياتي
در تركيب درآمدهاي شركت.

 – توزيع متناسب هدف‌هاي درآمدي
در بين فعاليت‌هاي اصلي، جانشين و سرمايه‌گذاري مالي، در ضمن تاكيد بر اهميت جريان
درآمدي ناشي از فعاليت‌هاي اصلي.

 – پوشش نوسان‌هاي جريان درآمدي.

 – سرمايه‌گذاري‌ در فعاليت‌هايي
با كمترين درجه همبستگي بازده، نسبت به بازده فعاليت‌هاي اصلي با برخورداري از دور
تجاري متفاوت از صنايع تعريف شده در فعاليت‌هاي اصلي و مكمل.

 – سرمايه‌گذاري در بازارهاي
مالي داخلي و بين‌المللي به ويژه بورس اوراق بهادار.

 – تنظيم دوره زماني جريان
درآمدي.

 – تنوع سال مالي شركت‌هاي
سرمايه‌پذير اعم از شركت‌هاي‌ هلدينگ تخصصي و شركت‌هاي عملياتي عضو گروه توسعه
صنايع بهشهر.

 – تنظيم جريان نقدي شركت‌هاي
هلدينگ تخصصي.

 – تقويت جريان درآمدي ناشي از
فعاليت‌هاي اصلي.

 – مديريت تخصصي فعاليت‌ها از
راه ايجاد شركت‌هاي هلدينگ تخصصي در هر حوزه فعاليت.

 – فراهم آوردن امكان مشاركت
سرمايه‌گذاران داخلي يا خارجي، برخوردار از توانايي‌هاي حرفه‌اي مديريت، فناوري
توليد، نشان تجارتي معتبر، يا سهم بازار قابل توجه در فعاليت‌هاي پيشين يا پسين
مربوط به هر يك از صنايع تعريف شده در فعاليت‌هاي اصلي، مكمل و جانشين.

عملكرد شركت‌

 در
اجراي سياست‌هاي راهبردي در سال 1383 اقدامات زير صورت پذيرفت:

 گسترش
فعاليت‌هاي شركت‌هاي تخصصي:

 شركت
توسعه صنايع بهشهر از سال 1382 مطالعات جامعي را براي ايجاد هلدينگ‌هاي تخصصي شروع
نموده كه نتيجه آن در اولين گام، ايجاد هلدينگ تخصصي توليد روغن در قالب شركت
مديريت صنعت روغن توسعه صنايع بهشهر (سهامي خاص) بوده و در ادامه اقدام به انتقال
21/82 درصد از سهم شركت صنعتي بهشهر و 3/53 درصد از سهام شركت مارگارين به شركت
مذكور گرديد و با جلب مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي، شركت صافولا اديبل اويلز تابع
كشور عربستان سعودي در 49درصد سهام هلدينگ مشاركت نمود كه شركت مورد مشاركت پس از
معامله تغيير نام يافته و با نام جديد صافولا بهشهر اقدام به فعاليت مي‌نمايد.

 – در سال 1383 در ادامه سياست
فوق پس از انجام مطالعات مربوطه، اقدام به ايجاد هلدينگ تخصصي توليد مواد شوينده،
آرايشي و بهداشتي در قالب شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر (سهامي خاص)
گرديده كه در ادامه نسبت به انتقال 51/51درصد ازسهام شركت پاكسان، 18/84درصد از
سهام شركت گلتاش، 99/99درصد از سهام شركت صنايع بهداشتي ساينا و 55درصد از سهام
شركت پاكسان ايروان به شركت مذكور گرديده است، بررسي و مذاكراتي نيز جهت جلب مشاركت
سرمايه‌گذاران خارجي نيز در دست اقدام مي‌باشد.

 – ايجاد هلدينگ‌هاي قند،
بسته‌بندي، روغن‌كشي و توزيع و پخش نيز در دستور كار قرار دارد كه در سال جاري به
محض حصول نتيجه  و عملياتي نمودن آن مراتب از طريق سازمان بورس اوراق بهادار تهران
و جرايد به استحضار سهامداران خواهد رسيد.

 فعاليت‌هاي
سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان و پذيرش شركت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران‌

 در
اجراي كاهش ريسك پرتفوي شركت به دليل تمركز عمده در صنايع غذايي و صنايع شوينده و
استفاده از پتانسيل موجود، نظر به اينكه شركت سرمايه‌گذاري ساختمان گروه صنايع
بهشهر تهران پس از سال‌ها فعاليت و موفقيت در اجراي پروژه‌هاي ساختماني و تاسيساتي
شركت‌هاي زيرمجموعه، به بلوغ كامل رسيده
است، لازم ديده شد كه از ارزش افزوده بالاي اين صنعت استفاده بهينه به عمل آيد، لذا
در سال 1383 اقدام به تقويت شركت سرمايه‌گذاري ساختمان گروه گرديد و در حال حاضر
شركت مزبور دارنده حدود 8درصد سهام بانك اقتصاد نوين و مالكيت زمين و ساختمان‌هاي
متعدد در تهران و مازندران مي‌باشد و باتوجه به اقدامات انجام شده، جهت پذيرش در
سازمان بورس اوراق بهادار تهران درنظر است در سال 1384 پس از پذيرش، سهام شركت
مزبور در بورس عرضه گردد.

عملكرد كلي شركت‌

 شركت
توسعه صنايع بهشهر با سرمايه 3/1320 ميليارد ريال در سال 1383 از نظر ميزان سرمايه
در بين 23 شركت سرمايه‌گذاري فعال در بورس اوراق بهادار تهران در رتبه ششم و در
زمره شركت‌هاي بزرگ و تاثيرگذار بر بازار سرمايه ايران قرار داشته است. نتايج
عملكرد اين شركت در سنجش با وضع عمومي بورس و ساير شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مشابه، از
وضعيت مطلوب حكايت داشته است.

 عملكرد اين شركت در سال
موردبررسي به 8/38درصد بازده براي سهامداران انجاميده كه در سنجش با عملكرد 1/11
درصدي بورس اوراق بهادار تهران، 5/3 برابر ميانگين نرخ بازده بازار سرمايه در سال
1382 بوده است. در همين سال، ارزش بازار سهام شركت از 6/4738 ميليارد ريال به
4/6143 ميليارد ريال افزايش يافته است.

حجم معاملات و
تغييرات قيمت سهام‌

 
‌سهام شركت از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 29/4/83 تا تاريخ 26/4/84 طي 174
روز به تعداد 102096587 سهم (حدود 6/7درصد كل سهام) به ارزش حدود 555 ميليارد ريال
مورد معامله قرار گرفته كه معادل 2درصد بهاي سهام مورد معامله شركت‌هاي
سرمايه‌گذاري و حدود 6/0درصد ارزش كل سهام معامله شده در سازمان بورس در مدت مزبور
بوده است.

  ‌نرخ سهام مورد معامله از مبلغ
8699 ريال بعد از مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 29/4/83 شروع و آخرين نرخ در تاريخ
26/4/84 مبلغ 3673 ريال بوده است كه كاهش قيمت سهام ناشي از افزايش سرمايه شركت در
اواسط سال 1383 به ميزان 100درصد و جو رواني حاكم در سازمان بورس اوراق بهادار
تهران بوده است.

ايجاد جريان
درآمدي قابل دوام‌

 در
راستاي اهداف راهبردي و ايجاد جريان درآمدي قابل دوام و به منظور جلوگيري از
نوسانات و بالاخص كاهش درآمدها، شركت توسعه صنايع بهشهر اقدام به سرمايه‌گذاري‌هاي
بلندمدت، براي افزايش درآمدهاي اصلي و سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت غيرمديريتي، جهت
جلوگيري از نوسانات درآمد كه داراي ارزش افزوده بالايي باشند، نموده است. اهم
اقدامات به نتيجه رسيده تا تاريخ ارائه گزارش بشرح ذيل مي‌باشند:


 
الف
– سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت:

 
‌امضاي موافقتنامه با طرف خارجي (بزرگترين در دنيا) براي مشاركت به نسبت 51 و 49
درصد در صنعت بسته‌بندي آب آشاميدني. برآورد كل سرمايه‌گذاري در 5 سال آتي حدود 80
ميليون يورو مي‌باشد كه اميدواريم در سال جاري اولين كارخانه تاسيس گردد.

 ب –
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت:

  ‌سرمايه‌گذاري
در هلدينگ پاسارگاد با سرمايه 1000 ميليارد ريال به ميزان 2 درصد.

  ‌سرمايه‌گذاري در بانك در شرف
تاسيس پاسارگاد با سرمايه 2500 ميليارد ريال به ميزان يك‌درصد.

  ‌سرمايه‌گذاري در بيمه در شرف
تاسيس نوين با سرمايه 140 ميليارد ريال به ميزان 20 درصد (6 درصد شركت توسعه صنايع
بهشهر و 14 درصد از طريق شركت‌هاي گروه).

  ‌سرمايه‌گذاري در شركت در شرف
تاسيس سرمايه‌گذاري نوين با سرمايه 200 ميليارد ريال به ميزان 20 درصد.

سرمايه‌گذاري در
بازارهاي مالي بين‌المللي‌

اقدامات زيادي جهت دستيابي به
رتبه‌بندي اعتباري از سوي موسسه بين‌المللي fitch بعمل آمده كه اين امر مقدمه ورود
شركت توسعه صنايع بهشهر به عرصه بين‌المللي مي‌باشد، كه با توجه به برنامه
زمان‌بندي شده در سال جاري شركت امكان انتشار اوراق قرضه ارزي در بازارهاي خارجي را
خواهد يافت. هم‌اكنون قرارداد مشاوره رتبه‌بندي با موسسه تريپل  (Triple A)A و
قرارداد انتشار اوراق قرضه (پس از اخذ درجه رتبه‌بندي) با بانك اتريشي HVB منعقد
گرديده و اميد است تا قبل از پايان شهريورماه 1384، درجه رتبه‌بندي اخذ و تا پايان
سال جاري نيز اوراق قرضه منتشر گردد. بديهي است پس از قطعي شدن هر يك از برنامه‌هاي
آتي شركت، تغييرات E.P.S سال 1384، حسب مورد اعلام خواهد شد.