شرکت توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام )

طبق آمار آخرين روز
تيرماه، ارزش بازار سهام شركت توسعه صنايع بهشهر از مرز ۴هزار ميليارد ريال فراتر
رفت. 

 به گزارش ايران
اكونوميست، اين رقم براي شركت در تاريخ فوق معادل ۴هزار و ۸۴۹‌ميليارد و ۵۰۰ ميليون
ريال اعلام شد كه ۵۱/۴۸درصد از كل حجم بازار گروه خود را تشكيل مي دهد.

  اين در حالي است؛ كه
سرمايه شركت معادل يك هزار و ۳۲۰‌ميليارد و ۳۰۰‌ميليون ريال است.

 اين گزارش حاكي است
ماه گذشته ۱۶۳ خريدار نيز تعداد يك ميليون و ۵۴۳‌هزار و ۲۴۳ سهم اين شركت را مورد
مبادله قرار دادند. به طوري كه ارزش اين سهام به مبلغ ۵ميليارد و ۶۳۳ميليون ريال
رسيد.

  گفتني است قيمت هر
سهم شركت در اين مدت ۷۳/۱۲‌درصد پايين آمد.