شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ملزم به ایجاد حساب‌های جداگانه برای نگهداری اطلاعات سبدگردان در دفاتر شرکت شدند


به گزراش ایران بورس ، در پي آغاز فعاليت‌هاي سبدگرداني
٬
سازمان بورس اوراق بهادار كلية شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس ملزم شدند حسابهاي
جداگانه براي نگهداي اطلاعات سبدگردان در دفاتر شركت شدند. به گزارش مديريت نظارت
بر شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران
٬
براساس مادة‌ ۲۲ آیین‌نامة‌ ارائة‌ خدمات مشاوره و سبدگردانی مصوب جلسة‌ مورخ
۰۴/۰۸/۸۳ شورای بورس و دستورالعمل اجرایی مصوب ۰۸/۱۲/۸۳ هیئت‌مدیرة‌ سازمان
كارگزاران و با توجه به اعطای مجوز سبدگردانی و مشاوره به برخی از کارگزاران
سازمان، سبدگردانی بر روی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس شروع شده‌است. بر این
اساس، از طریق ادارة‌ حقوقی این سازمان اعلامیه‌هایی جهت نقل و انتقال سهام پرتفوی
سبدگردان صادر می‌گردد.


       ادارة نظارت بر شركتهاي بورس مي‌افزايد با توجه به مراتب
فوق‌، لازم است كلية شركتهاي پذيرفته شده حساب جداگانه‌ای براي سبدگردان در سامانة‌
سهام شرکت تخصیص یابد و همانند یک سهامدار کلیة‌ مزایا و امکانات سهام (از جمله:
پرداخت سود سهام، حق‌تقدم سهام، سهام جایزه،‌ حق حضور در مجامع، حق رأی، پاره‌سهام
و سایر موارد) برای سبدگردان فراهم گردد.