شرایط اقتصادی جهان رو به بهبود است

به گزارش مهر به نقل از روابط
عمومی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، در تحقیقی که توسط اتاق بازرگانی بین
المللی (ICC) و موسسه تحقیقاتی IFO مونیخ با پرسش از 1100 اقتصاددان انجام پذیرفته
بهبود در اقتصاد جهان در سه ماهه چهارم 2005 گزارش شده است.
این اولین تغییر از ابتدای سال 2004 تاکنون در شاخص اقلیم اقتصادی که همان میانگین
قضاوت درباره شرایط اقتصادی حال و در حال انتظار است بوده است.
نتایج مطالعات فوق بهبود وضعیت اقتصادی را در اروپا نوید می دهد و انتظارات مثبتی
را برای شش ماهه دوم پیش بینی می کند.
شاخص اقلیم اقتصادی نیز در آسیا افزایش یافته، علی رغم اینکه عملکرد محتاطانه
آسیایی ها آن را قدری خنثی می کند.
تنها در آمریکای شمالی است که به خاطر شرایط حاکم، شاخص اقلیم اقتصادی سیر نزولی
پیدا کرده و ارزیابی مثبتی از شرایط اقتصادی در آن منطقه صورت نپذیرفته است. علی
رغم بررسی های انجام شده در سه فصل گذشته، آخرین مطالعات حاکی از افزایش نرخ تورم
است. پیش بینی نرخ تورم قبلا همچون سال 2004 به میزان 9/2 درصد بوده که پیش بینی می
شود این نرخ به 3/3 درصد برسد. افزایش شدید قیمت نفت و دیگر مواد اولیه بیش از آنچه
در مطالعات قبلی انجام شده بود باعث افزایش قیمت کالاهای مصرف کننده شده است.
شمار زیادی از شرکت کنندگان این تحقیق افزایش نرخ بهره بانکی بخصوص بانکهای آمریکای
شمالی و آسیا را پیش بینی می کنند.
بعد از گذشت دو سال از پایین بودن نرخ دلار آمریکا در کشورهای مورد بررسی، اینک نظر
اقتصاد دانان آن است که دلار به ارزش مناسب خود رسیده است. در این مطالعه ارزش یورو
و پوند انگلیس کمتر از انتظارات گذشته با افزایش ارزش مواجه شده است.
برای اولین بار از ابتدای سال 2004 ین ژاپن کمی زیر ارزش ارزیابی شده است.
شایان ذکر است که دیدگاه پاسخ دهندگان در این مطالعه آن است که چانه زنی در
آزادسازی تجارت کشاورزی موضوع کلیدی مذاکرات تجارت جهانی در دوحه خواهد بود.