شاخص های بازار سهام به نقل از نشریه اکونومیست ، چاپ لندن16اوریل2005