شاخص قیمت و بازده کل بورس اوراق بهادار از مرز ۳۰ هزار واحد گذشت

بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص قیمت
و بازده کل بورس اوراق بهادار در پایان تیرماه امسال از مرز ۳۰ هزار و ۶۲۴ واحد
گذشت.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی، شاخص قیمت و بازده کل بورس اوراق
بهادار در پایان تیرماه سال گذشته ۳۲ هزار و ۳۹۹ واحد بوده است که با ۳ درصد کاهش
در تیرماه امسال به ۶/۳۰ هزار واحد رسید.
این گزارش حاکی است: شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار بر اساس قیمت پایه
سال ۱۳۶۹در پایان تیرماه ۱۳۸۳ رقم ۱۳ هزار و ۲۰۰ واحد بود که این شاخص با ۱/۳ درصد
در پایان تیرماه امسال به رقم ۱۱هزار و ۷۳۲ واحد رسید.
این گزارش حاکی است: ارزش جاری سهام در بورس اوراق بهادار در پایان تیرماه سال
گذشته ۳۶۴ تریلیون و ۷۹۰ میلیارد ریال بوده است که این رقم در پایان تیرماه امسال
به ۳۸۳ تریلیون و ۹۶۳ میلیارد ریال رسید.
ارزش واقعی سهام در بورس اوراق بهادار در پایان تیرماه سال گذشته ۲ تریلیون و ۷۶۳
میلیارد ریال بوده است و این رقم در پایان تیرماه امسال به ۳ تریلیون و ۲۷۳ میلیارد
ریال افزون شد.
شاخص بازده نقدی سهام در بازار بورس اوراق بهادار در تیرماه امسال به ۵/۴۳ واحد
رسید که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۸/۲ درصد افزایش نشان می دهد.
بانک مرکزی گزارش داد: شاخص مالی در بورس اوراق بهادار بر اساس سال پایه ۱۳۶۹ از
رقم ۴۰هزار و ۷۸۲ واحد تا پایان تیر ۸۳ به رقم ۴۳ هزار و ۲۶۲ واحد در پایان تیرماه
۱۳۸۴ افزایش یافت.
شاخص صنعت در بورس اوراق بهادار از رقم ۹۹۴۸ واحد پایان تیرماه سال گذشته به رقم
۸۹۲۲ واحد در پایان تیرماه امسال رسید.