شاخص قیمت مصرف کننده ۳/۱ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاري
فارس، بانك مركزي افزود: نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهي به ارديبهشت ۸۴ به ۷/۱۵ درصد
افزايش يافته است.
بنابراين گزارش، شاخص قيمت مصرف كننده در ارديبهشت ماه ۸۴ نسبت به ارديبهشت سال
گذشته ۵/۱۵ درصد افزايش نشان مي دهد.
اين درحالي است كه طي دو ماه اول سال جاري شاخص قيمت مصرف كننده در مقايسه با دو
ماه اول سال گذشته ۱۷درصد رشد داشته است.
گزارش بانك مركزي حاكي است: شاخص قيمت مواد غذايي در ارديبهشت امسال نسبت به مدت
مشابه سال قبل ۴/۲۰ درصد رشد داشته است. شاخص قيمت لباس و پوشاك نيز در ارديبهشت ۸۴
نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۱۰ درصد افزايش مواجه شد.
بر اساس اين گزارش، شاخص قيمت مسكن، آب، سوخت و برق نيز در اين ماه با ۱۵ درصد رشد
مواجه بوده است.اين در حالي است كه شاخص قيمت مواد دارويي با ۱۸ درصد رشد همراه
بود.