شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت در مرداد به 8/331 رسید

شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت در مرداد سال‌جاری به عدد 8/331رسید که نسبت به
ماه گذشته 7/1 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 13 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری "مهر" به نقل از مرکز آمار ایران، بخش های زیر به ترتیب بیشترین
تاثیر را در افزایش ماهانه شاخص داشته اند:

در بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی شاخص قیمت با 3/3 درصد افزایش قیمت نسبت به ماه
قبل به عدد 350 رسید. در بخش مذکور شاخص قیمت گوشت مرغ با 3/19 درصد افزایش ، تاثیر
قابل ملاحظه ای در افزایش شاخص کل داشته است این درحالی است که در این بخش برنج پاک
شده با 5/2 درصد و فعالیت تولید فرآورده های لبنی با 3/1 درصد کاهشهمراه بوده است.

در ماه یاد شده بخش تولید فلزات اساسی ، شاخص قیمت با 9/0 درصد افزایش قیمت نسبت به
ماه قبل و رسیدن به عدد 8/428 رتبه دوم تاثیر گذاری در شاخص کل را به خود اختصاص
داد.

در بخش مذکور شاخص قیمت ورق آهن سرد با افزایش قیمت 4/5 درصدی سهم بسزایی در افزایش
نرخ رشد شاخص کل داشته است.

همچنین در بخش تولید منسوجات ، شاخص قیمت با 4/1 درصدی نسبت به ماه قبل و رسیدن به
عدد 2/230رتبه سوم تاثیرگذاری درشاخص کل را به خود اختصاص داد . در این بخش شاخص
قیمت قالی و قالیچه با افزایش 5/4 درصدی همراه بود.

در بخش تولید صنایع محصولات شیمیایی ، شاخص قیمت با یک درصد افزایش نسبت به ماه قبل
به عدد 4/294 رسید . در این بخش شاخص قیمت سود سوزآور با افزایش 3/4 درصدی مواجه
بوده است.

درمرداد ماه 1385 شاخص قیمت در بخش های تولید محصولات از توتون و تنباکو، سیگار،
تولید چوی و محصولات چوبی و چوب پنبه ، تولید ماشین آلات اداری و محاسباتی و تولید
پوشاک ، عمل آوردن و رنگ کردن پوست خز دار نسبت به ماه قبل بدون تغییر مانده است.

در ماه مذکور شاخص قیمت بخش تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر با کاهش
7/0 درصدی به عدد 3/190 رسید. در این بخش شاخص قیمت رادیاتوراتومبیل سواری با کاهش
5/5 درصدی همراه بود. شاخص قیمت سایر بخش ها در ماه مذکور با تغییر جزئی همراه بود.