شاخص تورم ۱۵ درصد افزایش یافت

شاخص تورم در آذر ماه امسال با ۴/۱ درصدافزایش نسبت به آبان ماه امسال و رشدی معادل ۱۵ درصد نسبت به آذر ماه پارسال به عدد ۶/۲۸۰ رسید.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۹ ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه پارسال ۹/۱۴ درصد افزایش نشان می دهد. میزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه امسال نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه پارسال رشدی معادل ۸/۱۴ درصد داشته است. به گزارش بانک مرکزی، شاخص تورم در آذر ماه امسال، نسبت به ماه قبل در اکثر استانهای کشور با افزایش همراه بوده است که در این میان بیشترین افزایش متعلق به استان هرمزگان با رشدی معادل ۶/۴ درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به استان خوزستان معادل ۵/۰ درصد بوده است. در میان استانهای مختلف کشور، شاخص تورم در آذر ماه در استان آذربایجان شرقی ۶/۰ درصد کاهش یافت، این شاخص در استان تهران افزایشی معادل ۱ درصد را تجربه کرد. بر این اساس، شاخص بهای گروه خوراکی، آشامیدنی ها و دخانیات در آذر ماه امسال در مقایسه با آذر ماه پارسال رشدی معادل ۳/۱۲ درصد داشته است، شاخص بهای این گروه نسبت به ماه قبل از آن، افزایشی معادل ۸/۱ درصد را تجربه کرده است. بالا رفتن شاخص بهای این گروه عمدتاً تحت تأثیر بالا رفتن شاخص بهای گروه میوه ها و سبزی های تازه معادل ۷/۵ درصد، برنج و فرآورده های غلات معادل ۹/۱ درصد بوده است. در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه پوشاک نیز با افزایشی معادل ۳/۱ درصد درمقایسه با آبان ماه مواجه شد. شاخص بهای این گروه در آذر ماه امسال در مقایسه با آذر ماه پارسال رشدی ۴/۱۰ درصدی داشت. افزایش شاخص بهای گروه پوشاک به میزان ۴/۱ درصد عامل اصلی افزایش شاخص بهای این گروه عنوان شده است. براساس گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای مسکن، سوخت و روشنایی در آذر ماه تحت تأثیر افزایش شاخص بهای گروه های ارزش اجاری خانه های مسکونی و کرایه خانه های مسکونی اجاری در مقایسه با آبان ماه رشدی معادل ۷/۱ درصد داشت. شاخص بهای این گروه در آذر ماه امسال نسبت به آذر ماه پارسال افزایشی معادل ۱۸ درصد داشت. در همین ماه شاخص بهای گروه حمل و نقل و ارتباطات نیز در مقایسه با ماه قبل از آن رشدی در حدود ۵/۰ درصد داشت، شاخص بهای این گروه در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه پارسال رشدی ۷/۱۰ درصدی ثبت کرد. بر این اساس، شاخص بهای گروه درمان و بهداشت در مقایسه با ماه قبل از آن با افزایشی در حدود یک درصد مواجه شد که در اثر بالا رفتن شاخص های خدمات درمانی و انواع دارو به ترتیب معادل ۱/۱ و ۶/۰ درصد به دست آمد. شاخص بهای این گروه در آذر ماه امسال در مقایسه با آذر ماه پارسال رشدی ۷/۱۶ درصدی را تجربه کرد. در آذر ماه امسال شاخص بهای گروه تفریح، تحصیل و مطالعه نسبت به ماه قبل بدون تغییر ماند. اما شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت به آبان ماه امسال افزایشی ۴/۰ درصدی داشت، شاخص بهای این گروه در مقایسه با ماه مشابه پارسال ۹/۱۴ درصد افزایش یافت و شاخص بهای گروه تفریح، تحصیل و مطالعه در آذر ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال رشدی ۵/۱۵ درصدی را تجربه کرد.(سی ینا ۳/۲/۸۴)