شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری 12 درصد افزایش یافت

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در تیرماه 1385
به عدد 8/334 رسید که نسبت به ماه قبل 1/0 درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در مقایسه
با ماه مشابه سال قبل 12 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری"مهر"، بانک مرکزی با ارایه گزارشی اعلام کرد: طی چهار ماه اول
سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 6/9
درصد افزایش یافت.

میزان تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه 1385 نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه
1384 معادل 4/10 درصد بوده است.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 9/0
درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه 1385 نسبت به ماه قبل، تقریبا در نیمی
از استانهای کشور با افزایش جزئی و در نیمه دیگر با کاهش جزئی همراه بود (استانهای
کهکیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان بدون تغییر بودند).

این شاخص در استانهای تهران معادل 2/0 درصد افزایش داشته است.

گروههای اصلی

1- خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات:

در تیرماه 1385 شاخص بهای گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در مقایسه با ماه
قبل 8/2 درصد کاهش یافت . کاهش فوق عمدتا تحت تاثیر کاهش شاخص بهای گروه میوه های
تازه معادل 4/18 درصد بود که آن هم بیشتر در اثر کاهش قیمت مرکبات 9/13 درصد، سیب
درختی 8/15 درصد و انگور 7/33 درصد می باشد.

ضمنا شاخص بهای سبزی های تازه معادل 2/4 درصد، تخم مرغ 5/4 درصد و حبوب 4/0 درصد
کاهش داشت.

در این ماه شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروهها مانند گوشت مرغ معادل 4/4 درصد،
لبنیات 1/2 درصد ، انواع ماهی آب های جنوب 2/9 درصد، گوشت قرمز 3/0 درصد ، انواع
برنج 6/0 ، قند و شکر و عسل و فرآورده های قند و شکر 4/1 درصد ، انواع شیرینی خشک و
تر 3/2 درصد و انواع نوشابه گازدار 2/2 درصد افزایش داشت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات
4/11 درصد افزایش نشان می دهد.

در گروه مذکور، شاخص بهای گروه خوراکی ها معادل 4/11درصد، آشامیدنی ها 7/16 درصد و
دخانیات 4/6 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.

شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 2/0 درصد کاهش نشان
می دهد.

2- پوشاک:

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه پوشاک نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 6/0
درصد مواجه گشت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه پوشاک آماده
معادل 5/0 درصد بود. ضمنا شاخص بهای گروه انواع کفش 8/0 درصد و کالا و خدمات مربوط
به تهیه پوشاک 6/0 درصد افزایش نشان می داد.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه پوشاک 0/8 درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 6/0 درصد افزایش
یافت.

3- مسکن ، سوخت و روشنایی:

در تیرماه 1385، شاخص بهای گروه مسکن، سوخت و روشنایی نسبت به ماه قبل با افزایشی
معادل 2/2 درصد همراه بود. در این گروه، شاخص بهای گروه مسکن معادل 4/2 درصد و آب،
برق و سوخت 2/0 درصد افزایش یافت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، سوخت و روشنایی 2/13 درصد
افزایش داشته است.

4- اثاث و کالا ها و خدمات مورد استفاده در خانه:

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اثاث و کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه
نسبت به ماه قبل معادل 0/1 درصد افزایش یافت. افزایش فوق بیشتر ناشی از بالا رفتن
شاخص بهای گروه اثاث خانه به میزان 0/1 درصد بوده است. ضمنا شاخص بهای گروه کالاها
و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل معادل 9/0 درصد افزایش نشان می دهد.

در مقایسه با ماه مشابه شاخص بهای گروه اثاث و کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه
8/9 درصد افزایش داشته است.

5- حمل و نقل و ارتباطات:

در تیرماه 1385، شاخص بهای گروه حمل و نقل و ارتباطات نسبت به ماه قبل معادل 2/0
درصد افزایش یافت.

در گروه فوق، شاخص بهای گروه حمل و نقل عمومی معادل 6/0 درصد افزایش ولی شاخص بهای
گروه حمل و نقل شخصی معادل 1/0 درصد کاهش داشت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل و نقل و ارتباطات 2/8 درصد
افزایش داشته است.

شاخص بهای گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 1/0 درصد افزایش نشان
می دهد.

6- درمان و بهداشت:

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه درمان و بهداشت نسبت به ماه قبل با افزایشی
معادل 2/2 درصد مواجه گشت. افزایش فوق عمدتا در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه خدمات
درمانی معادل 3/2 درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای گروه انواع دارو معادل 8 /1
درصد افزایش یافت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه درمان و بهداشت 3/17 درصد افزایش
داشته است.

شاخص بهای گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 0/2 درصد افزایش نشان
می دهد.

7- تفریح، تحصیل و مطالعه:

در تیرماه 1385، شاخص بهای گروه تفریح، تحصیل و مطالعه نسبت به ماه قبل معادل 6/0
درصد افزایش یافت.

افزایش فوق ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه تفریح معادل 7/1 درصد بوده است.

در این گروه ورودیه سینما معادل 7/13 درصد افزایش داشت. ضمنا شاخص بهای گروه تحصیل
و مطالعه معادل 3/0 درصد افزایش یافت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفریح، تحصیل و مطالعه 9/17 درصد
افزایش داشته است.

8- کالاها و خدمات متفرقه:

در ماه مورد گزارش ، شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با
افزایشی معادل 8/0 درصد مواجه گشت که این افزایش بیشتر تحت تاثیر بالا رفتن شاخص
بهای گروه هزینه های شخصی معادل 3/1 درصد بود. همچنین شاخص بهای گروههای سایر
کالاها و خدمات و نوشت افزار هر یک معادل 5/0 درصد افزایش یافت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه 7/11 درصد
افزایش داشته است.