شاخص بهای عمده فروشی کالاها در ایران 10 درصد افزایش یافت

شاخص بهای عمده فورشی کالاها درایران در تیر ماه 1385 به عدد 3/286 رسید که نسبت
به ماه قبل معادل 7/0 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر 7/9 درصد افزایش
داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص مذکور طی چهار ماه اول سال جاری
نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 4/6 درصد افزایش یافت.

شاخص بهای عمده فروشی کالاها درایران طی دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال 1385 نسبت
به دوازده ماه منتهی به تیر ماه 1384 معادل 1/7 درصد افزایش نشان میدهد.

در ماه مورد گزاش بالا رفتن شاخص بهای اقلام و گروههای لبنیات، گندم، پسته صادراتی،
دانه سویا، روغن موتور تصفیه دوم، پروپان و بوتان صادراتی، لایتیک رویی وتویی، آهن
و فولاد،رایدیاتور فولادی، پیچ و مهره وارداتی، شیرآلات بهداشتی، کمپرسور وارداتی،
ترانسفورماتور وسیم آلومینیومی بیشترین اثر را در افزایش شاخص بهای عمده فروشی
کالاها درایران داشت. ضمنا شاخص بهای تعدای از اقلام و گروه ها مانند ماهی آب های
شمال و جنوب، تخم مرغ، میوه های تازه سبزی های تازه (به جز سبزی های برگی که بالا
رفت)، آمونیاک صادراتی وکابل مسی کاهش یافت.

برخی از گروههای اصلی:

1- مواد خوراکی:
در تیر ماه 1385 پایین آمدن بهای اقلام و گروههای ماهی آبهای شمال وجنوب به
ترتیب برابر 0/20 درصد و 8/3 درصد، تخم مرغ 6/13 درصد، میوه های تازه 8/5 درصد و
سبزی های تازه 0/5 درصد (به جز سبزی های برگی که 0/5 درصد بالا رفت) موجب گردید تا
شاخص بهای گروه مواد خوراکی کاهش به میزان 9/0 درصد نسبت به ماه قبل داشته است. در
این گروه شاخص بهای لبنیات معادل 9/2 درصد، گندم 6/3 درصد و پسته صادراتی 3/8 درصد
افزایش نشان داد.

شاخص بهای گروه مذکور برابر 0/7 درصد بالاتر ازعدد شاخص ماه مشابه سال گذشته بوده
است.

2- مصنوعات بر حسب مواد اولیه:
در این ماه شاخص بهای گروه مصنوعات بر حسب مواد اولیه معادل 6/2 درصدنسبت به
ماه قبل افزایش یافت که بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای اقلام و گروههای لاستیک
رویی و تویی به میزان 2/7 درصد، آهن و فولاد 8/4 درصد، رادیاتور فولادی 7/16 درصد،
پیچ ومهره وارداتی 4/7 درصد و شیر آلات بهداشتی 5/11 درصد بود.

شاخص بهای گروه مصنوعات بر حسب مواد اولیه در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته برابر
8/15 درصد افزایش یافته است.

3- ماشین آلات و وسایل نقلیه:

در ماه مورد گزارش بالا رفتن شاخص بهای اقلام وگروههای کمپرسور وارداتی به میزان
8/6 درصد، ترانسفورماتور 2/42 درصد و سیم آلومینیومی 7/34 درصد باعث گردید تاشاخص
بهای گروه ماشین آلات و وسایل نقلیه افزایش معادل 0/1 درصد نسبت به ماه قبل داشته
باشد. در این گروه شاخص بهای کابل مسی به میزان 8/5 درصد پایین آمد.

شاخص بهای این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر 9/5 درصد افزایش یافت.

گروههای اختصاصی

1- محصولات کشاورزی، دامپروری وماهیگیری:
در تیر ماه 1385 پایین آمدن شاخص بهای گروههای کشاورزی معادل 8/1 درصد و
دامپروری و ماهیگیری برابر 7/0 درصد موجب گردید تا شاخص بهای گروه اختصاصی محصولات
کشاورزی، دامپروری و ماهیگیری به میزان 4/1 درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته باشد.

شاخص بهای گروه مزبور در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته به میزان 3/7 درصد افزایش
یافته است.

2- مصالح ساختمانی:
در ماه مورد بررسی شاخص بهای گروه اختصاصی مصالح ساختمانی برابر 4/2 درصدنسبت
به ماه قبل بالا رفت که در اثر افزایش شاخص بهای گروههای مصالح ساختمانی فلزی و غیر
فلزی به ترتیب معادل 0/4 درصد و 2/0 درصد بود.

شاخص بهای این گروه در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته به میزان 7/17 درصد افزایش
داشته است.