شاخص بهای تولید کننده در ایران ۴/۱۶ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از بانك مركزي، شاخص مذكور طي دو ماه اول سال جاري به ميزان ۵/۱۴ درصد
نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش داشته است
بنا بر اين گزارش، شاخص بهاي توليد كننده در ايران در ارديبهشت ماه ۱۳۸۴ به عدد
۹/۳۱۰ رسيد كه نسبت به ماه قبل معادل ۵/۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل برابر
۸/۱۳ درصد افزايش داشت.
در ماه مورد گزارش بالا رفتن شاخص بهاي اقلام و گروه‌هاي شير، عسل، ماهي، ابهاي
شمال، قالي و قاليچه دستباف، آمونياك صادراتي، شامپو، انواع آجر، آهن صادراتي كلاف
گرم، مس صادراتي، لوازم اداري فلزي، ترازو و باسكول، سواري پيكان، انواع
رادياتورخودرو، مبلمان تعرفه‌هاي انبارداري، خدمات ساختماني و هبداشت و مددكاري
اجتماعي بيشترين اثر را در افزايش شاخص بهاي توليد كننده در ايران داشت.
در اين ماه شاخص بهاي تعدادي از اقلام و گروه‌ها مانند شاخص بهاي دام زنده، مرغ،
تخم‌مرغ، ماهي، آبهاي جنوب، گوشت تازه، پي .وي.سي صادراتي، تيرآهن صادراتي اسلب و
سكه طلا كاهش يافت.

كشاورزي دامداري، جنگلداري و ماهيگيري
در ماه مورد بررسي شاخص بهاي گروه اختصاص كشاورزي، دامداري، جنگلداري و ماهيگيري
معادل ۷/۰ درصد افزايش داشت كه سبب بالا رفتن شاخص بهاي اقلام و گروه‌هاي شير ۹/۱
درصد، عسل ۲/۳۶ درصد و ماهي آبهاي شمال ۹/۲۰ درصد بود. در اين گروه شاخص بهاي دام
زنده ۳/۲ درصد، مرغ ۹/۴ درصد، تخم مرغ ۰/۱۴ درصد و ماهي آبهاي جنوب ۹/۱۶ درصد كاهش
يافت.
شاخص بهاي گروه مذكور در مقايسه با ماه مشابه سال قبل به ميزان ۸/۱۴ درصد افزايش
نشان داد.

مواد معدني، محصولات صنعتي و تامين برق، گاز و آب
در ارديبهشت ماه ۱۳۸۴ بالا رفتن شاخص بهاي قالي و قاليچه دستياب ۶/۲ درصد، آمونياك
صادراتي ۲/۱۵ درصد، شامپو ۱/۵ درصد، انواع آجر ۰/۲ درصد، اهن صادراتي كلاف گرم ۰/۱۵
درصد، مس صادراتي ۰/۶ درصد، لوازم اداري فلزي ۲/۲۲ درصد، ترازو و باسكول ۱/۱۵ درصد،
سواري پيكان ۴/۳ درصد، انواع رادياتور خودرو ۳/۲۲ درصد و مبلمان ۵/۳ درصد موجب
گرديد تا شاخص بهاي گروه اختصاصي مواد معدني، محصولات صنعتي و تامين برق، گاز و آب
افزايش اندكي معادل ۲/۰ درصد داشته باشد. در اين گروه شاخص بهاي گوشت تازه ۱/۲
درصد، پي‌.وي.سي صادراتي ۶/۲۱ درصد تيرآهن ۶/۶ درصد، آهن صادراتي اسلب ۲/۵ درصد و
سكه طلا ۲/۲ درصد كاهش نشان داد.
شاخص بهاي گروه اختصاي مواد معدني، محصولات صنعتي و تامين برق، گاز و آب به ميزان
۱/۱۲ درصد بالاتر از عدد شاخص ماه مشابه سال قبل بوده است
خدمات در ماه مورد گزارش شاخص بهاي گروه اختصاصي خدمات معادل ۸/۰ درصد بالا رفت كه
به سبب افزايش شاخص‌هاي بهاي تعرفه‌هاي انبارداري ۳/۲۵ درصد، خدمات ساختماني ۱/۲
درصد و بهداشت و مددكاري اجتماعي ۷/۳ درصد بود.
شاخص بهاي گروه مذكور در مقايسه با ماه مشابه سال قبل به ميزان ۰/۱۵ درصد افزايش
يافت.