شاخص امروز بازار های بورس مهم دنیا افزایش داشت

شاخص امروز بازار
های بورس مهم دنیا افزایش داشت

شاخص بورس
الکترونیک امریکا

Nasdaq

درمعاملات امروز با 93/2افزایش به4/2249 رسید و این در حالیست که بازاربورس

S&P500دیگر
بورس امریکایی با 54/0 افزایش به 7/1268 رسید.
به گزارش خبرگزاری موج،بازار لندن با شاخص

FTSE

100 با 60/1 واحد کاهش به 4/5595
واحد کاهش یافت.همچنین بورس پاریس با 78/5 واحد افزایش به 7/4757 واحد و شاخص کل
بازار بورس فرانکفورت
Dax
با77/20واحد افزایش، به 1/5419 واحد رسید.گفتنی است بازاربورس اوراق بهادار بازار
داو جونز (
Dow jones)نیز
با 17/6 واحد کاهش به 3/10883 رسید.