سیمان اردبیل و آهک آذر شهر ( سهامی عام )

درآمد حاصل از فروش
سيمان اردبيل و آهك آذرشهر براي سال مالي ۸۴ با ۳۱درصد افزايش مبلغ ۳۳۸ميليارد و
۲۴۴ميليون ريال پيش‌بيني شد.

به گزارش دنیای اقتصاد
،  بر اساس اطلاعات منتشره از سوي بورس اوراق بهادار تهران مبلغ فوق از فروش
۳۲۵هزار و ۷۶۲ميليون ريال سيمان و ۱۲ميليارد و ۴۸۲ميليون ريال محصولات آهك حاصل
خواهد شد.سيمان اردبيل و آهك آذرشهر پيش‌بيني درآمد هر سهم خود را براي سال مالي
منتهي به پايان سال ۸۴ با سرمايه ۷۰ميليارد ريال به طور خالص مبلغ ۲هزار و ۱۲ريال
اعلام شده است.اين مبلغ در مقايسه با پيش‌بيني سود هر سهم اين شركت در سال گذشته
معادل ۱۹درصد افزايش نشان مي‌دهد.همچنين پيش‌بيني عملكرد <ساربيل> براي سال 84 در
مقايسه با عملكرد واقعي سال مالي قبل از ۱۵درصد افزايش فروش و ۴۷درصد افزايش سود
عملياتي برخوردار است كه شركت دلايل تغييرات را عمدتا ناشي از افزايش نرخ فروش
داخلي، افزايش نرخ و حجم فروش صادراتي، افزايش برخي از هزينه‌هاي عملياتي و همچنين
افزايش هزينه‌هاي مالي به دليل احتساب ذخيره مربوط به مبالغ مورد مطالعه توسط بانك
با توجه به تكاليف مجمع عادي ساليانه در خرداد ماه سال ۸۴ اعلام نموده است.

 مبلغ مزبور از بابت
هزينه‌هاي مالي قطعي نبوده و مبلغ دقيق آن پس از توافق نهايي با بانك اعلام
مي‌شود.بنابراين گزارش، سيمان اردبيل و آهك آذرشهر طرح افزايش كوره و خط ترانسپورت
مواد خام را با برآورد ۱۰۰ميليارد ريال سرمايه‌گذاري مورد نياز در دست اجرا دارد كه
تاكنون در اين رابطه ۸۲ميليارد ريال سرمايه‌گذاري كرده است. مطابق اطلاعات دريافتي
تاريخ برآوردي بهره‌برداري از طرح مذكور در سال ۸۵ اعلام شده است. سود هر سهم اين
شركت براي سال ۸۳ مبلغ ۱۱۱۹ ريال پيش‌بيني شده بود كه مبلغ ۱۶۸۶ ريال محقق گرديد.
سيمان اردبيل و آهك آذرشهر دلايل تغيير

EPS
هر سهم را عمدتا ناشي از اعمال مابه‌التفاوت افزايش نرخ فروش تحقق يافته در قالب
اجراي طرح جامع سيمان،‌ شناسايي درآمد حاصل از تغيير نرخ ارز و كاهش هزينه‌هاي مالي
به دليل مشخص نشدن مبلغ دقيق مطالبات بانك از شركت اعلام كرده است.