سهم نفت از درآمدهای دولت 3/8 درصد کاهش یافته است

سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای
دولت طی نیمه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3/8 درصد کاهش یافته
است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت در شش
ماهه اول سال گذشته 8/74 درصد بوده است، این رقم در مدت مشابه سال جاری به 5/66
درصد کاهش یافته است.
بانک مرکزی افزود: نسبت درآمدهای غیر نفتی به کل پرداختهای هزینه ای دولت نیز در
نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/2 درصد کاهش یافت و به 5/24 درصد رسید.

این گزارش حاکی است: سهم صادرات غیر نفتی کشور از کل صادرات نیز از 8/16 درصد در شش
ماهه نخست سال گذشته به 1/15 درصد در نیمه اول امسال کاهش یافته است.