سهم شناور آزاد شرکتهای زیر مجموعه بانک ملی حداقل به ۲۰ درصد می رسد

به
گزارش ایران بورس ، در ادامة اجراي برنامة افزايش هماهنگي و تنظيم برنامه‌هاي بورس
با شركت‌هاي بزرگ پذيرفته‌شده در بورس و سهامداران عمدة آن شركت‌ها، طی هفتة گذشته،
به‌دعوت سازمان بورس، مدير عامل بانک ملی و مديران ارشد شرکتهای سرمايه گذاری
بانک ملی و مديريت سرمايه‌گذاری بانک ملی
در نشستي با دبيركل، اعضاي
هيئت‌نظارت، اعضاي هيئت‌مديره، و مديران ارشد بورس به بررسي حوزة‌ مشترك فعاليت
بانک ملی و بورس در سال ۱۳۸۴ پرداختند.

به
گزارش ايران بورس در اين نشست ضمن بررسي عملكرد شركت‌هاي زيرمجموعة بانک ملی و نيز
بررسي عملكرد بورس در رابطه با سهام شركت‌هاي مجموعة بانک، موضوعات زير مورد توافق
قرار گرفت:


۱.         در زمينة افزايش سهم شناور آزاد در مجموعه تحت اختيار گروه‌ شرکت‌های
بانک ملی اهتمام شود و اين ميزان حداقل به ۲۰ درصد برسد.


۲.         در مورد آن دسته از شرکت‌های تحت مديريت بانک ملی که هم اکنون دارای
شرايط حضور در بورس نيستند، با تجديد ساختار مناسب وضعيت آنها در تابلوی بورس هر چه
سريع‌تر مشخص شود.


۳.         مقرر شد در مورد آن شرکت‌هايی که درخواست پذيرش در بورس داده‌اند آخرين
تصميم در اين مورد به منظور پيگيری از سوی بورس به سازمان بورس اطلاع داده شود.


۴.         مديريت بانک از بورس خواست در مورد آن گروه از شرکت‌هايی که بازارگردانی
آن‌ها در اختيار مجموعة بانک است، امکان انعطاف بيشتری برای اعمال بازارگردانی به
مجموعة بانک داده شود. در اين زمينه، بورس نيز نظر مساعد خود را اعلام کرد.


۵.         طرفين توافق کردند که در سال 1383 بسته بودن نماد شرکت‌های مربوط به
گروه بانک ملی به حداقل ميزان محدود شود و تعداد روزهای معاملاتی سهام اين شرکت‌ها
افزايش يابد.


۶.          مقرر شد در جلسة مشترک آتی برنامه‌های همکاری سال 1384 در زمينة پذيرش،
افزايش سرمايه، صندوق سرمايه‌گذاری مشاع، فعاليت بازارگردانی و فعاليت کارگزاری
مورد بررسی قرار گيرد.