سهامداران

ترکیب سهامداری شرکت در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ :

بانک ملی ایران ۶۳.۴۴%
صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ۱۰.۳۴%
سایر سهامدارن حقیقی و حقوقی ۱۱.۸۹%

امیر تقی‌خان تجریشی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
سرمایه‌گذاری توسعه ملی

بابک سعیدی

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از
بانک ملی ایران

حسین فرزان اصل

نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از صندوق
بازنشستگی کارکنان بانک‌ها

فرهاد زرگری

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
مسکن و صنایع ساختمان ملی

به نمایندگی از شرکت
مدیریت توسعه نگاه پویا