سهامداران

ترکیب سهامداری شرکت در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ :

بانک ملی ایران ۶۳.۴۴%
صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ۱۰.۳۴%
سایر سهامدارن حقیقی و حقوقی ۱۱.۸۹%

رحمت اله صادقیان

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
مدیریت توسعه نگاه پویا

امیر تقی‌خان تجریشی

نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
مدیریت سرمایه مدار

فرهاد زرگری

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
سرمایه‌گذاری توسعه ملی

بابک سعیدی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از
بانک ملی ایران

محمدحسین فروزان‌مهر

سرپرست شرکت