سهامداران

ترکیب سهامداری شرکت در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ :

بانک ملی ایران ۶۳.۴۴%
صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ۱۰.۳۴%
سایر سهامدارن حقیقی و حقوقی ۱۱.۸۹%

امیر تقی‌خان تجریشی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
سرمایه‌گذاری توسعه ملی

محمود اصلانی شهرستانی

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
مدیریت توسعه پویا

حسین فرزان اصل

نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از صندوق
بازنشستگی کارکنان بانک‌ها

فرهاد زرگری

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
مسکن و صنایع ساختمان ملی

بابک سعیدی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از
بانک ملی ایران