سهامداران

ترکیب سهامداری شرکت در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ :

بانک ملی ایران ۶۳.۹۴%
صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها ۱۰.۳۴%
سایر سهامدارن حقیقی و حقوقی ۲۵.۷۲%

فرهاد زرگری

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
سرمایه گذاری توسعه ملی

مجتبی عزیزیان

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
مدیریت سرمایه مدار

سیدعلی تقوی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
مدیریت توسعه نگاه پویا