سهامداران

ترکیب سهامداری شرکت در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ :

بانک ملی ایران 63.94%
صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها 10.34%
سایر سهامدارن حقیقی و حقوقی 25.72%

فرهاد زرگری

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
سرمایه گذاری توسعه ملی

مجتبی عزیزیان

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
مدیریت سرمایه مدار

سیدعلی تقوی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
مدیریت توسعه نگاه پویا