سهامداران

ترکیب سهامداری شرکت در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۰ :

بانک ملی ایران 63.94%
صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها 10.34%
سایر سهامدارن حقیقی و حقوقی 25.72%

فرهاد زرگری

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
سرمایه گذاری توسعه ملی

مجتبی عزیزیان

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
مدیریت سرمایه مدار

سیدعلی تقوی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت
مدیریت توسعه نگاه پویا

بهروز مرادی

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از
بانک ملی ایران