سرمایه گذاری مستقیم خارجی درجهان 29درصد افزایش یافت

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل
(آنکتاد) اعلام کرد: سرمایه گذاری های مستقیم خارجی درجهان طی سال 2005 با 29 درصد
افزایش نسبت به سال قبل از آن به 897 میلیارد دلار رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) حجم
کل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی درجهان طی سال 2005 به 897 میلیارد دلار رسید که
این رقم نسبت به سال 2004 ، بیش از 29 درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش انگلیس نخستین کشور جهان از نظر رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی
در سال 2005 شناخته شده است.
حجم کل سرمایه های ورودی به این کشور درسال 2005 بیش از 38 درصد نسبت به سال قبل از
آن افزایش داشته و به 219 میلیارد دلار رسیده است.
بر اساس این گزارش از مجموع 897 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام شده در جهان
573 میلیارد دلار وارد کشور های توسعه یافته و 324 میلیارد دلار نیز به کشورهای
درحال توسعه وارد شده است.
سرمایه گذاری های مستقیم خارجی درکشورهای درحال توسعه با 13 درصد نسبت به سال 2004
مواجه بوده است.