سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)

  
شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران در دوره یک‌ماهه منتهی به پایان مهر ماه امسال از
واگذاری سهام خود مبلغ ۳۴‌میلیارد و ۴۰۸‌میلیون ریال سود کسب کرده
 
است
.

 براساس
اطلاعات منتشره از سوی بورس اوراق بهادار تهران <و بانک> ماه گذشته مبلغ ۶۶‌میلیارد
و ۹۶۶‌میلیون ریال از سهام شرکت‌های دشت‌مرغاب، قند نقش جهان و فرآورده‌‌های غذایی
و قند‌ پیرانشهر را واگذار کرده است
.

 همچنین
سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران در مهر ماه امسال سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ توسعه
ملی، پتروشیمی اراک، کارتن پارس و ساختمان برج بهشهر را با ۳۹‌میلیارد و ۹۳۴‌میلیون
ریال بهای تمام شده تحصیل کرده است .

 بنابراین
اطلاعات، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران در مهر ماه امسال شامل
۵‌درصد گروه غذایی، ۸‌درصد مواد و محصولات شیمیایی، ۳۰‌درصد پیمانکاری صنعتی،
۱۲‌درصد کانی غیر‌فلزی، ۲۰‌‌درصد واسطه‌گری‌های


مالی، ۱۳‌درصد سرمایه‌گذاری مشاع و ۱۲‌درصد نیز سایر موارد بوده است
.

 تا
پایان
ماه گذشته ارزش بازار
گروه ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی < و بانک> که ۶۳/۰‌درصد   از پر‌تفوی این شرکت 
را در اختیار دارد  که در مقایسه با بهای تمام شده این گروه ۹۳۹‌‌درصد افزایش داشته
است. همچنین گروه‌‌های لاستیک  و پلاستیک و مواد  و محصولات  شیمیایی سرمایه‌گذاری
بانک ملی ایران به ترتیب دارای ۶۸۳‌ و ۳۵۸‌درصد رشد ارزش بازار نسبت به بهای تمام
شده برخوردار بوده‌‌اند
.

 همچنین
تا پایان ماه گذشته ارزش بازار گروه پیمانکاری صنعتی شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی در
مقایسه با بهای تمام شده ۶۰‌ درصد کاهش یافته است
.