ستاد همکاری‌های توسعه‌ای اقتصادی و تجاری با اختیارات ویژه تشکیل شد

 به گزارش خبرگزاری فارس، هیات وزیران بنا به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس
جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب
نمود :به منظور بررسی و تعیین تعرفه های سود بازرگانی و ترجیحی ، تعیین میزان جوایز
صادراتی ، صدور مجوز ایجاد مراکز آموزشی توسط دستگاههای اجرایی به استثناء وزارت
علوم ، تحقیقات و فناوری ، توزیع اعتبارات کمکهای توسعه ای ، تشخیص تاسیس شعب بانک
ها ، صدور خدمات فنی و مهندسی وهمچنین تصمیم گیری در خصوص سایر موضوعات مربوط به
روابط اقتصادی و تجاری و پیشنهاد تعیین میزان منابع اعتباری مورد نیاز کمک به توسعه
کشورهای آفریقایی و سایرکشورهای هدف جهت درج در لوایح بودجه سنواتی ستاد همکاریهای
توسعه ای مرکب از معاون اجرایی رییس جمهور (رییس) و وزیران امور خارجه ،دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح ، امور اقتصادی ودارایی ، بازرگانی ، صنایع و معادن ، جهاد
کشاورزی ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری
اسلامی و حسب مورد وزیر یا رییس دستگاه ذی ربط تشکیل می شود .

منظور از کشورهای هدف کشورهای غیرآفریقایی است که بر اساس نظرستاد می توانند از
مزایای مندرج دربند (1) برخوردارشوند.

کمیته های تخصصی ستاد با نظرستاد تشکیل خواهد شد .

به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیارات هیئت
وزیران در خصوص موارد یاد شده به اعضای ستاد موضوع بند(1) به عنوان نمایندگان ویژه
ریس جمهور تفویض می گردد . ملاک تصمیم گیری درخصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت
اعضای ستاد یاد شده می باشد و تصمیمات مذکور

در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاتباع است و با رعایت ماده
(19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است .

در صورتی که ستاد در حضور رییس جمهور تشکیل جلسه دهد ، ریاست جلسه با رییس جمهور
خواهد بود .

به منشور قطعیت بخشیدن به مصوبات ستاد در حوزه کشورهای آفریقایی و کشورهای هدف کلیه
دستگاههای اجرایی ذی ربط با اولویت موسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد
کشاورزی و موسسات تضمین وبیمه کننده موظفند نسبت به پیگیری و اجرای مصوبات ستاد
اقدام نمایند.
این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه های شماره 45136/ت 33909 هـ مورخ 4/8/1384 و
65566/ت 35574 هـ مورخ 6/6/1385 می شود .