سازمان جدید بورس اوراق بهادار تا پایان سال جاری مستقر می‌شود

دبیر کل سازمان
بورس تهران از آغاز بکار سازمان جدید بازار اوراق بهادار تا پایان سال جاری ، خبر
داد.

"علی صالح آبادی"
روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا درتشریح مراحل اجرایی قانون جدید سازمان بورس
اظهار داشت: تهیه و تدوین، نظارت، صدور مجوزها، تعلیق و لغو مجوز، اتخاذ تدابیر
لازم ، ارایه صورتهای مالی (تصویب اساسنامه، تصویب سقف نرخ‌ها و کارمزدها)، ایجاد
هماهنگی، ابزارهای مالی، مسایل برون مرزی و اطلاع رسانی و شفافیت از جمله عناوین
مطرح شده در قانون یادشده هستند.

وی، نظارت بر حسن
انجام اجرای قانون، نظارت بر فعالیتهای نهادهای مالی قانون، نظارت بر سرمایه‌گذاری
اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای
ثبت شده در سازمان بورس رااز جمله موارد مطرح شده در حوزه نظارت سازمان جدید بورس
اوراق بهادار، ذکر کرد.

صالح آبادی در
تشریح فعالیتهای حوزه صدور مجوزها در سازمان جدید بورس نیز اظهار داشت:صدور مجوز
عرضه عمومی اوراق بهادار ونظارت بر آن، درخواست صدور مجوز تاسیس بورس، بازار خارج
از بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران و شرکت تامین سرمایه از شورای بورس، صدور
مجوز تاسیس کانون‌ها و نهادهای مالی موضوع قانون و صدور مجوز ثبت شرکتهای سهامی عام
از جمله موارد ذکر شده در حوزه یادشده است.

دبیر کل بورس
تهران، درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس بورس، بازار خارج از بورس، شرکت
سپرده‌گذاری مرکزی ایران، شرکت تامین سرمایه از شورای بورس و همچنین تعلیق و لغو
تاسیس کانون‌ها و نهادهای مالی موضوع قانون را نیز از عناوین یادشده در حوزه تعلیق
و لغو مجوز در سازمان جدید بورس ذکر کرد.

صالح آبادی، در
تشریح حوزه اتخاذ تدابیر لازم سازمان جدید بورس، گفت:
اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازار و پیشگیری از وقوع
تخلفات در بورس و همچنین اعلام تخلفات در بازار سهام به مراجع ذیصلاح و پیگیری آنها
در حوزه "اتخاذ تدابیر لازم" مشاهده می‌شود.

وی، ارایه صورتهای
مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازمان و وضعیت بازار اوراق بهادار به شورای
بورس، تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها و نهادهای مالی موضوع قانون، تصویب سقف
نرخ‌های خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی را نیز از جمله موارد ذکر شده
در حوزه "ارایه صورتهای مالی، تصویب اساسنامه، تصویب سقف نرخ‌ها و کارمزدها" دانست.

دبیرکل بورس تهران،
به حوزه ایجاد هماهنگی در سازمان جدید بورس اشاره کرد و گفت: ایجاد هماهنگی با سایر
نهادهای سیاستگذاری و نظارتی و هماهنگی با هیات هماهنگی تدوین استانداردهای
حسابداری و حسابرسی در حوزه یادشده است .

صالح آبادی، جایگاه
پیشنهاد بکارگیری ابزارهای مالی به شورای بورس را در حوزه ابزارهای مالی و جایگاه
همکاری و مشارکت با سایرمراجع قانونگذاری در سطح بین‌المللی و پیوستن به سازمانهای
منطقه‌ای و جهانی را درحوزه مسایل برون مرزی ، ذکر کرد.

وی به بحث اطلاع
رسانی و شفافیت به عنوان آخرین حوزه مطرح شده در سازمان جدید بورس اشاره کرد و
افزود: افشای اطلاعاتی که در فرآیند ثبت اوراق بهادار به‌دست می‌آید و انتشار
اطلاعات شرکتهای سهامی عام ثبت شده‌نزد سازمان جدید بورس و همچنین در بورس‌های و
بازارهای خارج از بورس را از جمله موارد عنوان شده در حوزه اطلاع رسانی و شفافیت
سازمان جدید بورس، ذکر کرد.

دبیرکل بورس در
پایان از ایجاد شرکت بورس و پذیره نویسی سهام آن پس از اتمام مراحل اجرایی قانون
جدید بورس خبر داد و افزود: در اردیبهشت ماه ??? به احتمال قوی وظایف نظارتی به
سازمان و وظایف عملیاتی به شرکت منتقل خواهد شد.