ساخت سیلوی حمل سیمان در دریا برای اولین بار در کشور

برای اولین بار در خاورمیانه
سیلوی حمل سیمان از راه دریا توسط مهندسان شرکت صنایع آذر آب اراک طراحی و ساخته
شد.
به گزارش مهر در اراک با ساخت این سیلو از خروج 500 هزار دلار ارز برای خرید هر
واحد سیلو از کشور جلوگیری می شود.
مهندس محمد کمالی روستا مدیر امور ساخت آذر آب گفت: این سیلوها به سفارش یک شرکت
داخلی برای سه فروند شناور پشتیبانی سکوی نیمه شناور ایران البرز ساخته شد.
وی افزود: 11 سیلو طی چهار ماه ساخته شده است که چهار سیلو در مرحله نصب و راه
اندازی قرار دارد.
کمالی روستا در ادامه گفت: هرکدام از این سیلوها با ظرفیت 250 متر مکعب ، سیمان را
در دریای خزر حمل می کند.
وی در اضافه کرد: هریک از این سیلوها دارای 11 تن وزن، 5/4 متر قطر و 5/5 متر طول
است و با شرایط مرطوب دریا سازگار می باشد.
وی مخروطهای این سیلو را دارای 5/2 متر طول یال عنوان کرد وافزود: فناوری ساخت این
سیلو در شرایط سخت منحصر به شرکت آذر آب اراک است.