زیان هشت میلیارددلاری بورس امارات در یک روز

بورس امارات در پایان
معاملات هفته گذشته تنها در طول یک روز 30 میلیارد درهم (هشت میلیار دلار) از ارزش
خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از الحیاه، در پی کاهش مداوم قیمت سهام بورس امارات، این بازار تنها در
طول یک ماه 30 درصد ارزش خود را از دست داد.
این در حالی است که کارشناسان هنوز قادر به تحلیل دلایل این وقایع نیستند.
در ادامه همین روند، روز پنجشنبه شاخص اعلام شده مالی بورس امارات از سوی هیات
اوراق بهادار با کاهش 5 درصد به 6642 واحد رسید.
در این روز بورس امارات شاهد خرید و فروش 150 میلیون سهم به ارزش تقریبی 57/1
میلیارد درهم، از طریق 13073 معامله بود.
در این روز شاخص های بخش بیمه، بانک ها،صنایع و بخش خدمات به ترتیب شاهد کاهش 67/0
درصد، 74/2 درصد، 65/3 درصد، و 49/4 درصد بودند.
در این روز سهام 58 شرکت از 88 شرکت بورس امارات معامله شد که 50 شرکت شاهد کاهش
قیمت بودند.
سهام شرکت اعمار در این روز با معامله 34/30 میلیون سهم به ارزش 71 میلیون درهم
شاهد بیشترین خرید و فروش بود.
سهام شرکت صروح العقاریه هم با معامله 42/21 سهم به ارزش 130میلیون درهم در جایگاه
دوم قرار گرفت.
در این میان سهام شرکت العالمیه لزراعه الاسماک(شرکت جهانی پرورش ماهی) شاهد
بیشترین رشد بود و سهام آن با قیمت 91/7 درهم، شاهد رشد 77/4 درصد بود.
بیشترین کاهش ارزش هم با کاهش 20/9 درصد از آن سهام شرکت صروخ العقاریه شد وقیمت
سهام آن 02/6 درهم رسید.
قیمت سهام بانک تجاری بین المللی هم با کاهش 04/9 درصدی به 15/10 درهم رسید و در
جایگاه دوم بیشترین کاهش قیمت قرار گرفت.

بازار مالی امارات از ابتدای سال 2004 تا کنون شاهد رشد 104 درصدی بوده و قیمت کل
معاملات انجام گرفته در این مدت بالغ بر 499 میلیارد درهم است.
در این مدت از 88 شرکت بورس امارات، ارزش 65 شرکت رشد داشته و در مقابل، 16 شرکت هم
کاهش ارزش خود را شاهد بوده اند.
در این مدت ارزش شاخص بخش خدمات با افزایش 123 درصدی به 6023 واحد رسید، و از نظر
رشد در رقابت با همتاهای خود درجایگاه نخست قرار گرفت.
در نهایت با توجه به نوسان های شدید بورس امارات و کاهش 30 درصدی ارزش آن در طول
تنها یک ماه، به نظر می رسد که میزان ریسک در این بازار هنوز در حد بالایی قرار
دارد.