زمینه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت فراهم شده است


اقتصاددان برجسته بانك جهاني در حاشيه كارگاه تخصصي الحاق ايران به
WTO
و بخش كشاورزي، اظهار داشت: كشورهاي زيادي خواهان عضويت ايران در سازمان تجارت
جهاني و عدم مخالفت آمريكا با اين فرآيند هستند.


به گزارش خبرگزاري فارس، كيم اندرسون درجمع خبرنگاران اظهار داشت:
درخواست ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني 26 ماه مي (5 خردادماه 84) مطرح
مي‌شود.
وي افزود: با توجه به اعلام آمريكا مبني بر عدم مخالفت با عضويت ايران در سازمان
تجارت جهاني، صاحبنظران معتقدند كه زمينه الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت فراهم
شده است.
اندرسون افزود: كشورهاي زيادي هستند كه خوشالند تا مخالفت آمريكا با عضويت ايران
انجام نشود.
اقتصاددان استراليايي بانك جهاني گفت: ‌بخش كشاورزي با توجه به تجربه كشورهاي
پذيرفته شده در سازمان تجارت جهاني، نه تنها صدمه نمي‌بيند، بلكه همانند كشاورزي
چين رشد هم مي‌كند.
اقتصاددان برجسته بانك جهاني گفت: بخش كشاورزي چين پس از الحاق به

WTO
نسبت به ساير بخشها از رشد بيشتري برخوردار شده است و صادرات و واردات اين كشور را
رونق بخشيده است.
اندرسون در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبني بر يارانه‌هاي كشاورزي كشورهاي

OECD
و امكان رقابت كشورهاي در حال توسعه گفت: قبول دارم كه يارانه كشورهاي توسعه يافته
براي كشاورزي كشورهاي در حال توسعه مشكلاتي فراهم مي‌كند، ولي خود كشورهاي

OECD
درشيوه پرداخت يارانه‌ها تجديدنظر ‌كرده‌اند.
وي ادامه داد: يارانه كشاروزي به جاي پرداخت شدن به بخش بازرگاني به درآمد كشاورزان
پرداخت مي‌شود.
تحليل‌گر بانك جهاني گفت: متاسفانه سياست حمايتي بخش كشاورزي آمريكا نه تنها كاسته
نشده بلكه شديدتر هم شده است و آمريكا به سيستم يارانه‌هاي كلاسيك برگشته است.
وي گفت: اميدوارم در دوره مذاكرات سازمان تجارت جهاني در دوحه يارانه‌ها نظم بيشتري
پيدا كنند.