رییس صندوق بین‌المللی پول بهای بالای نفت یک تهدید آشکار و در حال افزایش است

رييس صندوق
بين‌المللي پول (
IMF)
اعلام كرد: رشد اقتصاد جهاني امسال بالاي چهار درصد خواهد بود، اما افزايش بهاي نفت
همچنان تهديدي جدي براي دورنماي اقتصادي جهاني به شمار مي‌رود.

به گزارش ايسنا،
رودريگو راتو با بيان اين مطلب افزود: رشد اقتصاد جهاني امسال و سال آينده مطمئنا
بالاي چهار درصد خواهد بود كه در مقايسه با پيش‌بيني قبلي اين سازمان در ماه آوريل
تغييري را نشان نمي‌دهد.

به گزارش بلومبرگ،
راتو در ادامه افزود: جهان در برابر افزايش سريع بهاي نفت انعطاف‌پذير نشان داده
است، اما بهاي بالاي نفت يك تهديد آشكار و در حال افزايش است.

وي گفت: هنوز زود
است تا تاثير توفان كاترينا بر اقتصاد آمريكا را ارزيابي كنيم. اما كمبود سوخت در
شرايط كنوني نشانگر اين است كه آمريكا بايد در بلندمدت ظرفيت پالايش خود را افزايش
دهد.

راتو با بيان اينكه
قيمت‌هاي نفت هنوز به ميزاني كه به اقتصاد جهاني لطمه بزند نرسيده است، گفت: تاكنون
تاثير افزايش بهاي نفت محدود بوده است.

رييس صندوق
بين‌المللي پول خاطرنشان كرد كه نرخ بهره در اروپا زمينه رشد اقتصادي كافي را فراهم
ساخته است، اما بايد نسبت به دور دوم تاثيرات بهاي نفت و تضعيف اقتصادهاي داخلي
هوشيار بود.