رییس اوپک: تولید نفت اوپک طی دو هفته اخیر به شدت افزایش یافته است

رييس سازمان
كشورهاي صادركننده نفت اوپك گفت : ميزان توليد نفت اين سازمان طي دو هفته اخير
روزانه بيش از 300 هزار بشكه افزايش يافته است .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، رويترز به نقل از شيخ احمد فهد الصباح افزود : ميزان توليد نفت اوپك طي دو
هفته اخير روزانه به بيش از 4/30 ميليون بشكه رسيده است و هدف اصلي اوپك از افزايش
توليد نفت خود ، كمك به كاهش قيمت جهاني نفت بوده است .
وي تاكيد كرد : قيمت جهاني نفت كم كم رو به كاهش مي رود و به خصوص پس از انتقال
قدرت در عربستان ، روند كاهش قيمت جهاني نفت تسريع خواهد شد .
عربستان كه بزرگترين توليد كننده نفت جهان به شمار مي رود ، بيش از 25 درصد ذخاير
نفتي جهان را در اختيار دارد .
اين در حالي است كه قيمت جهاني نفت روز جمعه گذشته به رقم بي سابقه بيش از 62 دلار
در هر بشكه رسيد .