روند تولید فولاد در ایران و جهان از سال 1994 تا 2003 میلادی‌

تولید فولاد جهان در واحدهای ریخته‌گری مداوم در سال 1994 به میزان 527میلیون و 745هزار تن بوده است که در سال 1995 به 575میلیون و 679هزار تن رسیده که نشانگر 9درصد رشد است.این روند رشد به صورت صعودی بوده و در سال 2003 به 859میلیون و 407هزار تن رسیده است. این میزان از رشد در مقایسه با سال 1994 به میزان 8/62درصد بوده است. بیشترین رشد طی سال‌های 2001 تا 2003 صورت گرفته کمترین رشد نیز مربوط به سال 1998 است.
در ایران تولید فولاد در واحدهای ریخته‌گری مداوم در سال 1994 به میزان 4/4میلیون تن بوده که در پایان سال 2003 به 8/7میلیون تن رسیده است. میزان رشد در سال 2003 نسبت به سال 1994، 27درصد بوده است.( دنیای اقتصاد 12/12/83 )