روند تولید فولاد در ایران و جهان از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ میلادی‌

تولید فولاد جهان در واحدهای ریخته‌گری مداوم در سال ۱۹۹۴ به میزان ۵۲۷میلیون و ۷۴۵هزار تن بوده است که در سال ۱۹۹۵ به ۵۷۵میلیون و ۶۷۹هزار تن رسیده که نشانگر ۹درصد رشد است.این روند رشد به صورت صعودی بوده و در سال ۲۰۰۳ به ۸۵۹میلیون و ۴۰۷هزار تن رسیده است. این میزان از رشد در مقایسه با سال ۱۹۹۴ به میزان ۸/۶۲درصد بوده است. بیشترین رشد طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ صورت گرفته کمترین رشد نیز مربوط به سال ۱۹۹۸ است.
در ایران تولید فولاد در واحدهای ریخته‌گری مداوم در سال ۱۹۹۴ به میزان ۴/۴میلیون تن بوده که در پایان سال ۲۰۰۳ به ۸/۷میلیون تن رسیده است. میزان رشد در سال ۲۰۰۳ نسبت به سال ۱۹۹۴، ۲۷درصد بوده است.( دنیای اقتصاد ۱۲/۱۲/۸۳ )