روند تغییرات برخی از شاخص ها در هفته اول اردیبهشت ۱۳۸۴