روند تغییرات برخی از شاخص ها از یازدهم لغایت پانزدهم تیر ماه