روند تغییرات برخی از شاخص ها از چهارم لغایت هشتم تیر ماه