روند تغییرات برخی از شاخص ها از هفتم لغایت یازدهم خرداد ماه